ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

151 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัวใจล้มเหลว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค หัวใจล้มเหลวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์67252,7151.27
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง21914,8611.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง16613,3871.24
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย32413,8162.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15810,9071.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว135,9280.22
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1228,4021.45
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม444,1701.06
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1314,6292.83
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1303,8463.38
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง251,7051.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1365,7982.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว843,4022.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง603,7611.60
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด674,5491.47
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า312,0341.52
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย213,7630.56
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี854,6351.83
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง442,1012.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ381,7702.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง372,4211.53
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน392,0201.93
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ391,1553.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,0380.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน59930,8231.94
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1285,5182.32
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง745,4661.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1043,3103.14
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง913,0612.97
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง261,3591.91
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ172,0310.84
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง431,3793.12
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง66262,2661.06
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา20911,0801.89
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1725,8852.92
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ472,1662.17
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม342,1511.58
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว842,8482.95
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม622,2492.76
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ632,3742.65
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก276264.31
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ562,4992.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ341,8781.81
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร802,4173.31
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน331,6801.96
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่49932,5261.53
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1202,1465.59
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง862,1144.07
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1212,5584.73
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1223,1693.85
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง683,6671.85
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น642,3372.74
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,5990.44
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31938,1140.84
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1128,4641.32
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา745,7361.29
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,3800.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,1400.96
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย623,8841.60
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา564,8021.17
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง482,0472.34
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง322,4121.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น381,2303.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข191,7221.10
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ116901.59
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว187832.30
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา38123,0621.65
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ19412,4661.56
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน832,7193.05
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน471,7702.66
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้913,8502.36
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง782,5383.07
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ432,1312.02
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์68253,9491.26
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1938,1562.37
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน17812,3111.45
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย18025,3210.71
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1135,9891.89
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1375,3632.55
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ767,2941.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด302,6921.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน595,8801.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1295,5762.31
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย563,4881.61
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น417,0490.58
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล325,0610.63
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง694,9801.39
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว404,3840.91
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง501,9922.51
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร594,2751.38
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6511,9850.54
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง786,9611.12
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1013,5262.86
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม152,4470.61
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย322,2081.45
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย71,7900.39
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า252,2771.10