ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

151 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัวใจล้มเหลว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค หัวใจล้มเหลวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์29518,9641.56
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง985,9141.66
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง365,2120.69
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง613,1561.93
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1035,1122.01
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว22,2900.09
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง432,7061.59
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม56620.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด571,7593.24
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง541,8312.95
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง216933.03
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย542,0072.69
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว491,4493.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง351,0253.41
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด351,7551.99
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า81,0980.73
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย11,1270.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี247683.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง57280.69
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ166512.46
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง101,0120.99
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน358574.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ165253.05
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22730.73
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน27111,4942.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้411,6962.42
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง331,1422.89
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา328583.73
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง561,0725.22
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง115072.17
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ64971.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง194853.92
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง27119,3781.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1234,6842.63
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน662,6242.52
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ199611.98
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม198722.18
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว131,0231.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม271,0412.59
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ319453.28
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก42851.40
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ279782.76
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ297204.03
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร431,1143.86
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน177522.26
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2129,2802.28
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย469924.64
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง331,3102.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง318423.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น291,0842.68
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่124902.45
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13712,3251.11
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว292,5171.15
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม25530.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง94432.03
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย196962.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา179071.87
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา421,9382.17
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง154833.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง196682.84
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น64601.30
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข195043.77
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว73232.17
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1516,9472.17
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ654,0151.62
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน178142.09
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน55690.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้331,0773.06
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง351,2082.90
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ187952.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์35122,2461.58
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน924,1562.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย742,9182.54
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง491,8952.59
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน411,5972.57
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า421,1903.53
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ151,3141.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด185363.36
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน281,4501.93
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย451,4173.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย221,3161.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น199821.93
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล277233.73
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง166522.45
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว471,3203.56
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง136701.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร189861.83
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์293,1640.92
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง181,3671.32
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย421,2103.47
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม28500.24
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย138431.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย46110.65
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า147531.86