ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

151 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัวใจล้มเหลว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค หัวใจล้มเหลวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์74653,6301.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง22217,1591.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15314,2081.08
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง28310,5982.67
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย28713,9992.05
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว27,1190.03
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1368,1551.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม173,2390.52
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1205,6182.14
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1224,8912.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง532,3612.24
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1266,2662.01
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว984,5042.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง842,9152.88
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด735,4471.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า283,3240.84
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย134,4910.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1113,9102.84
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง292,3501.23
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ713,3452.12
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง434,1961.02
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน602,6262.28
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ531,5403.44
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา111,2660.87
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน65633,4011.96
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1245,1042.43
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1214,8482.50
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา622,6202.37
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1303,7743.44
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง271,6801.61
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ461,8902.43
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง191,4921.27
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง60354,9831.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา25211,8262.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1387,3761.87
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ683,2602.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม222,5820.85
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว784,0811.91
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม542,7381.97
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ563,0811.82
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก328533.75
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ512,2352.28
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ361,7482.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร633,2861.92
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน402,0331.97
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่41330,1491.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย772,9932.57
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1064,6372.29
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง922,8373.24
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น973,2902.95
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง331,9701.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น492,2112.22
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่251,8961.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน30036,7080.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว657,0850.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม161,7340.92
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง131,4240.91
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย232,1991.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา544,0061.35
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา526,0750.86
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง401,9782.02
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง322,4441.31
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น231,4331.61
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข411,6702.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ69900.61
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว169711.65
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ78730.80
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา40124,6141.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21015,3511.37
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน683,1572.15
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน571,6513.45
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้994,0342.45
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง763,8151.99
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ302,3381.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์82160,4551.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน22811,6671.95
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2159,2752.32
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1235,3862.28
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2559,0522.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1705,2103.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ944,7511.98
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด431,5672.74
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน724,3871.64
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1164,9962.32
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย583,7061.57
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น292,6061.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล512,0292.51
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง854,5101.88
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว843,9192.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง281,8111.55
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร782,9472.65
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1309,8881.31
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1098,0921.35
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย823,3892.42
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม173,0790.55
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย262,2771.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย172,1100.81
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า292,3661.23