ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

150 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์25052,7150.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4414,8610.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2813,3870.21
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8113,8160.59
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6710,9070.61
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว305,9280.51
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง248,4020.29
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม84,1700.19
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด234,6290.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง403,8461.04
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง51,7050.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย345,7980.59
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว323,4020.94
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง213,7610.56
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด84,5490.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า112,0340.54
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย33,7630.08
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี224,6350.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ291,7701.64
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,0200.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ101,1550.87
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,0380.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9030,8230.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้495,5180.89
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง215,4660.38
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา223,3100.66
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง253,0610.82
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,3590.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง91,3790.65
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง15462,2660.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5111,0800.46
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน395,8850.66
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ102,1660.46
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม152,1510.70
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว362,8481.26
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม132,2490.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ182,3740.76
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก76261.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,4990.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ161,8780.85
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร92,4170.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน121,6800.71
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12832,5260.39
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย102,1460.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง132,1140.61
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง92,5580.35
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น163,1690.50
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง183,6670.49
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น182,3370.77
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,5990.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11438,1140.30
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว638,4640.74
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา535,7360.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,3800.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง91,1400.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย163,8840.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา144,8020.29
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,0470.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง222,4120.91
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น171,2301.38
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข121,7220.70
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว67830.77
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12523,0620.54
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5412,4660.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน142,7190.51
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน181,7701.02
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้203,8500.52
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง282,5381.10
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ322,1311.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์17753,5250.33
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน638,1560.77
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3812,3110.31
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4925,3210.19
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง245,9890.40
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า355,3630.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ207,2940.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด112,6920.41
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน145,8800.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย165,5760.29
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย203,4880.57
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น87,0490.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล245,0610.47
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,9800.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว114,3840.25
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง101,9920.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร304,2750.70
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3111,9850.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง76,9610.10
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,5260.23
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม132,4470.53
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2080.05
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า82,2770.35