ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

150 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8518,9640.45
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง115,9140.19
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง215,2120.40
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง233,1560.73
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย215,1120.41
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว302,2901.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง132,7060.48
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม06620.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด181,7591.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง101,8310.55
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย62,0070.30
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว131,4490.90
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง41,0250.39
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด91,7550.51
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า81,3500.59
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย31,1270.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี101,1570.86
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง47280.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ76511.08
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง71,0120.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน78570.82
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ35250.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา12730.37
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6311,4940.55
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้101,6960.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง151,1421.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา118581.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง61,0720.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง05070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ44970.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5719,3780.29
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา274,6840.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน272,6241.03
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ109611.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม118721.26
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว171,3281.28
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม91,0410.86
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ119451.16
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก52851.75
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ39780.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ57200.69
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร181,1141.62
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน67520.80
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่439,2800.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย89920.81
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง111,3100.84
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง38420.36
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น91,0840.83
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่34900.61
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4412,3250.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว222,5170.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม35530.54
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง14430.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย126961.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา89070.88
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา241,9381.24
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง44830.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง86681.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น44600.87
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข85041.59
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว33230.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา266,9470.37
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ184,0150.45
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน98141.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน75691.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้101,0770.93
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง101,2080.83
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ117951.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9422,2460.42
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน174,1560.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย222,9180.75
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง131,8950.69
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน191,5971.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า131,1901.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ41,3140.30
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด75361.31
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน81,4500.55
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย31,4170.21
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย121,3160.91
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น99820.92
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31,3200.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง56700.75
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร129861.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์143,1640.44
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง11,3670.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย51,2100.41
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม88500.94
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย58430.59
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16110.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40