ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

150 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์24853,6300.46
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4915,6360.31
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4314,2080.30
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6610,5980.62
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8413,9990.60
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว546,4470.84
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง337,4270.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม123,2390.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด345,6180.61
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง204,4340.45
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62,3610.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย436,2660.69
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว394,5040.87
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง202,9150.69
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด225,4470.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า233,3240.69
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย104,4910.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี263,9100.66
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,3500.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ213,3450.63
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง204,1960.48
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน182,6260.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ111,5400.71
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2660.16
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน18133,4120.54
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้435,1040.84
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง434,8480.89
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา202,6200.76
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง253,1430.80
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,6800.30
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ81,8900.42
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง81,2160.66
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง24454,9830.44
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6311,8260.53
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน757,3761.02
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ143,2600.43
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม382,5821.47
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว734,0811.79
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม222,7380.80
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ253,0810.81
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก138531.52
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,2350.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ241,7481.37
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร393,2861.19
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน212,0331.03
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15630,1490.52
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย232,9930.77
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง274,6370.58
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง182,8370.63
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น313,2900.94
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง141,9700.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,2110.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่121,8960.63
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15036,7080.41
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว327,0850.45
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,4240.56
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย272,1991.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา424,0061.05
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา586,0750.95
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง141,9780.71
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง442,4441.80
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น121,4330.84
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข231,4191.62
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว59710.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13924,6140.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6315,3510.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน303,1570.95
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน261,6511.57
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้274,0340.67
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง453,8151.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ212,3380.90
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23860,4550.39
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5611,6670.48
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย799,2750.85
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง494,8691.01
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1308,2031.58
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า434,8150.89
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ294,7430.61
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด151,5670.96
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน224,3870.50
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย164,9960.32
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย523,7061.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น62,6060.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล172,0290.84
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง114,5100.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง351,8111.93
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร472,9471.59
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์379,8880.37
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง248,0920.30
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย263,3890.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม173,0790.55
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย72,2770.31
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92,3660.38