ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

148 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์49653,6300.92
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3715,6360.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1914,2080.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2910,5980.27
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3313,9990.24
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว256,4470.39
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง67,4270.08
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด145,6180.25
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง94,4340.20
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,3610.13
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย116,2660.18
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว74,5040.16
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง62,9150.21
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด85,4470.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า113,3240.33
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย14,4910.02
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี103,9100.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง52,3500.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ33,3450.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง44,1960.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,6260.11
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,5400.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,2660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13133,4120.39
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,1040.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง74,8480.14
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา232,6200.88
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,1430.48
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,6800.24
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง181,2161.48
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,15354,9832.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16811,8261.42
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน717,3760.96
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ173,2600.52
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม222,5820.85
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว404,0810.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม222,7380.80
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,2350.40
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ101,7480.57
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร213,2860.64
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน112,0330.54
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16030,1490.53
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,9930.20
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง144,6370.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,8370.28
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,2110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,8960.16
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6536,7080.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว77,0850.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย32,1990.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา44,0060.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา86,0750.13
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11,9780.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง172,4440.70
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,4190.21
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว129711.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8724,6140.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9915,3510.64
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน473,1571.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,6510.24
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้144,0340.35
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง283,8150.73
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ122,3380.51
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์60860,4551.01
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1911,6670.16
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย229,2750.24
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง114,8690.23
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน468,2030.56
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า194,8150.39
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ374,7430.78
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด61,5670.38
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย94,9960.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย143,7060.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล52,0290.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง44,5100.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว103,9190.26
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร132,9470.44
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์309,8880.30
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง78,0920.09
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย63,3890.18
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม53,0790.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2770.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02,1100.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,3660.08