ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

147 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์50453,6300.94
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8715,6360.56
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6214,2080.44
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4210,5980.40
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย11013,9990.79
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว147,1190.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง197,4270.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,2390.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด275,6180.48
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง254,4340.56
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,3610.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย126,2660.19
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว104,5040.22
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง112,9150.38
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด115,4470.20
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า63,3240.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย24,4910.04
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี313,9100.79
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง92,3500.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ153,3450.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,6260.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,5400.32
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน24333,4120.73
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,1040.12
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง94,8480.19
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา82,6200.31
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง93,7740.24
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,6800.30
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21,8900.11
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3490.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง80754,9831.47
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา10011,8260.85
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน747,3761.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ163,2600.49
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,5820.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว144,0810.34
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,7380.15
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ143,0810.45
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,2350.40
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร43,2860.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่44930,1491.49
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย12,9930.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง94,6370.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,8370.07
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,2110.05
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,8960.16
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน30536,7080.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว257,0850.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,7340.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,4240.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย32,1990.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา94,0060.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา166,0750.26
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11,9780.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4440.16
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,4330.35
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,6700.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา21624,6140.88
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11915,3510.78
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน123,1570.38
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้64,0340.15
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง73,8150.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,3380.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์91560,4551.51
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5811,6670.50
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย809,2750.86
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง185,3860.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1009,0521.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า305,2100.58
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ274,7510.57
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด141,5670.89
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน204,3870.46
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย74,9960.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย63,7060.16
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล92,0290.44
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,5100.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว63,9190.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง91,8110.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร112,9470.37
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์549,8880.55
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง148,0920.17
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย93,3890.27
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม53,0790.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12,1100.05
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,3660.04