ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

147 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์50052,7150.95
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12514,8610.84
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4513,3870.34
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6813,8160.49
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4210,9070.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว105,9280.17
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง278,4020.32
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม44,1700.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด204,6290.43
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง173,8460.44
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,7050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย175,7980.29
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว143,4020.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง83,7610.21
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด114,5490.24
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,0340.10
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03,7630.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี164,6350.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ11,7700.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง52,4210.21
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,0200.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,1550.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน25530,8230.83
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้295,5180.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง135,4660.24
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา153,3100.45
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง63,0610.20
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,3590.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3790.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง79162,2661.27
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9611,0800.87
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน565,8850.95
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,1660.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว182,8480.63
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62,2490.27
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ122,3740.51
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,4990.28
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ61,8780.32
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร72,4170.29
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน101,6800.60
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่53032,5261.63
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,1460.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,1140.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง52,5580.20
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง53,6670.14
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,3370.21
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21738,1140.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว348,4640.40
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา145,7360.24
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,3800.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,8840.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา34,8020.06
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง12,4120.04
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,2300.08
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,7220.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา31023,0621.34
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7612,4660.61
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,7190.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้53,8500.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง12,5380.04
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,1310.19
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์80053,9491.48
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน528,1560.64
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3012,3110.24
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5525,3210.22
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง155,9890.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า255,3630.47
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ267,2940.36
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน165,8800.27
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย85,5760.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย123,4880.34
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น27,0490.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล95,0610.18
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,9800.10
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว94,3840.21
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง61,9920.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร214,2750.49
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3711,9850.31
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง146,9610.20
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,5260.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2080.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,2770.00