ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

146 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3351,9880.06
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง514,2100.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง213,3020.02
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย715,3060.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง512,6060.04
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง55,8310.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว655,9921.08
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,7360.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด15,7650.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง04,1130.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง02,5260.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย06,4620.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว04,4010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,6080.06
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด15,2290.02
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,0090.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี24,0110.05
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ02,9310.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง12,9390.03
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน02,5000.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,4180.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,7660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน729,9970.02
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้425,5400.76
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง14,5180.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,7440.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง12,9180.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง12,6250.04
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,4450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,1870.08
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3353,9620.06
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา011,8420.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน08,3210.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02,4560.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,9530.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7640.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ02,7740.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ42,2390.18
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,7040.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7233,4040.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,2800.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,6840.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น34,4810.07
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง04,9240.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03,9500.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02,8930.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน337,6640.01
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว48,4310.05
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา04,9380.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,3970.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03,1210.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา03,6960.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง02,4150.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,5100.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,3410.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา023,9780.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1116,1660.07
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,8520.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,5390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง03,3040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,8470.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์560,7970.01
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน229,2660.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน213,3430.01
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย211,1700.02
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง05,1160.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า05,8020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ06,1700.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,1490.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน04,0710.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย25,1610.04
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย03,5650.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,9560.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล03,2940.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง65,2820.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13,9470.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง22,1520.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02,9650.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์218,6180.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง27,3540.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,0040.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,2440.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,8810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00