ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi6
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

145 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11752,7150.22
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2514,8610.17
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง613,3870.04
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย5213,8160.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4010,9070.37
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว185,9280.30
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง258,4020.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม44,1700.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด504,6291.08
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง403,8461.04
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง31,7050.18
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย295,7980.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว243,4020.71
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง173,7610.45
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด194,5490.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า42,0340.20
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย43,7630.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี224,6350.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง112,1010.52
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ401,7702.26
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง62,4210.25
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน232,0201.14
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ111,1550.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,0380.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5530,8230.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้125,5180.22
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง155,4660.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา53,3100.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,0610.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,3590.74
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ212,0311.03
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,3791.02
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7562,2660.12
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6111,0800.55
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน225,8850.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ72,1660.32
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว72,8480.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม72,2490.31
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,3740.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก106261.60
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,4990.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ111,8780.59
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร122,4170.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน61,6800.36
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10032,5260.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย182,1460.84
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง222,1141.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง222,5580.86
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น513,1691.61
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1383,6673.76
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น222,3370.94
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่431,5992.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8538,1140.22
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว148,4640.17
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา205,7360.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111,3800.80
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง91,1400.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย663,8841.70
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา204,8020.42
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง212,0471.03
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง102,4120.41
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,2300.41
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,7220.35
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว57830.64
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5723,0620.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2812,4660.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,7190.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน171,7700.96
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้343,8500.88
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง302,5381.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ322,1311.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5253,5250.10
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน308,1560.37
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน612,3110.05
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย925,3210.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง165,9890.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า335,3630.62
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ117,2940.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด32,6920.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน115,8800.19
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย95,5760.16
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,4880.20
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น27,0490.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล105,0610.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,9800.10
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว44,3840.09
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51,9920.25
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร34,2750.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์511,9850.04
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง226,9610.32
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย283,5260.79
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม72,4470.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2080.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย61,7900.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,2770.31