ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

145 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9353,6300.17
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5915,6360.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1014,2080.07
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4710,5980.44
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4313,9990.31
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว417,1190.58
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง367,4270.48
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม113,2390.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด405,6180.71
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง564,4341.26
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง82,3610.34
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,2660.37
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว294,5040.64
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง172,9150.58
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด565,4471.03
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า113,3240.33
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย134,4910.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี533,9101.36
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง142,3500.60
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ533,3451.58
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง174,1960.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน132,6260.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,5400.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา121,2660.95
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน20433,4120.61
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,1040.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง314,8480.64
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,7740.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง81,6800.48
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ271,8901.43
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง131,3490.96
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11654,9830.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา12711,8261.07
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน497,3760.66
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ353,2601.07
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม82,5820.31
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว174,0810.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม382,7381.39
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ123,0810.39
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก98531.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,2350.54
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ161,7480.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร113,2860.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน112,0330.54
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่21230,1490.70
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย632,9932.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1294,6372.78
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง452,8371.59
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น853,2902.58
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1081,9705.48
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น252,2111.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่541,8962.85
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9736,7080.26
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว407,0850.56
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม81,7340.46
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,4240.56
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย372,1991.68
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา484,0061.20
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา756,0751.23
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง91,9780.46
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง162,4440.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น201,4331.40
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข181,6701.08
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว99710.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7824,6140.32
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3415,3510.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน123,1570.38
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101,6510.61
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้494,0341.21
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง583,8151.52
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ492,3382.10
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6060,4550.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2111,6670.18
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย359,2750.38
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง355,3860.65
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน549,0520.60
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า615,2101.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ254,7510.53
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด91,5670.57
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน264,3870.59
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย74,9960.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย223,7060.59
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น62,6060.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล72,0290.34
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,5100.13
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว203,9190.51
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,8110.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร92,9470.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์429,8880.42
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง308,0920.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย303,3890.89
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม143,0790.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย72,2770.31
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย142,1100.66
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า262,3661.10