ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

145 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4318,9640.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง445,9140.74
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง95,2120.17
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง253,1560.79
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย305,1120.59
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว242,2901.05
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง192,7060.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม36620.45
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด311,7591.76
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง331,8311.80
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง46930.58
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย72,0070.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว181,4491.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง71,0250.68
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด361,7552.05
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า71,3500.52
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย41,1270.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี211,1571.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง27280.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ266513.99
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21,0120.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน148571.63
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ55250.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5111,4940.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้91,6960.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง61,1420.53
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา38580.35
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง121,0721.12
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง95071.78
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ64971.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง44850.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3519,3780.18
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา774,6841.64
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน262,6240.99
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ99610.94
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม88720.92
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว131,3280.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม81,0410.77
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ79450.74
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32851.05
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ59780.51
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ47200.56
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร81,1140.72
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน127521.60
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่619,2800.66
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย369923.63
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง371,3102.82
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง168421.90
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น181,0841.66
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่354907.14
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5412,3250.44
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว112,5170.44
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม115531.99
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง24430.45
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย386965.46
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา109071.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา281,9381.44
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง64831.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง76681.05
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น64601.30
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข155042.98
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว43231.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ62262.65
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา256,9470.36
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ224,0150.55
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน68140.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน45690.70
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้231,0772.14
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง351,2082.90
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ267953.27
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3622,2460.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน134,1560.31
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย42,9180.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง311,8951.64
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน111,5970.69
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า101,1900.84
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ121,3140.91
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15360.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน451,4503.10
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย81,4170.56
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย71,3160.53
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น29820.20
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล27230.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง26520.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว41,3200.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง36700.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร69860.61
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์53,1640.16
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41,3670.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย121,2100.99
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม48500.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย28430.24
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย46110.65
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า167532.12