ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

142 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4653,6300.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2117,1590.12
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง914,2080.06
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1211,6900.10
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2513,9990.18
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว107,1190.14
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง08,1550.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม93,2390.28
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด105,6180.18
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง14,8910.02
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง52,5390.20
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย56,2660.08
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว234,5040.51
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง22,9150.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด65,4470.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า223,6370.60
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย24,8240.04
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73,9100.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,3500.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ33,3450.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง64,1960.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน92,6260.34
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,6760.30
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,3550.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6633,4010.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้15,1040.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง64,8480.12
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา52,6200.19
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,7740.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,8350.11
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,4920.13
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5354,9830.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5711,8260.48
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน247,3760.33
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ73,2600.21
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม112,5820.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว164,0810.39
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม162,7380.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ123,0810.39
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58530.59
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,2350.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร143,2860.43
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน82,0330.39
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5230,1490.17
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย142,9930.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง84,6370.17
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง53,0860.16
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น163,2900.49
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง81,9700.41
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น212,8250.74
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่131,8960.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8436,7080.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว117,7520.14
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม361,7342.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,4240.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย122,1990.55
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา204,0060.50
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา456,6620.68
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง262,4441.06
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,4330.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข311,6701.86
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว39710.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3927,0040.14
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1316,7330.08
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน173,1570.54
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้114,0340.27
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง73,8150.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ112,3380.47
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4965,9230.07
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน911,6670.08
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย109,2750.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง155,3860.28
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน199,0520.21
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า135,2100.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ54,7570.11
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01,5670.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน74,3870.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย64,9960.12
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย173,7060.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,6060.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง14,5100.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง61,8110.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร62,9470.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์239,8880.23
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง158,0920.19
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,3890.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม83,3150.24
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2770.04
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า182,3660.76