ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

129 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของระบบประสาทอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคของระบบประสาทอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์28252,7150.53
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2914,8610.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4013,3870.30
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3313,8160.24
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1710,9070.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว175,9280.29
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง258,4020.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม104,1700.24
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด134,6290.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง163,8460.42
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง81,7050.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย325,7980.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว63,4020.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง93,7610.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด134,5490.29
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า72,0340.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย33,7630.08
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี94,6350.19
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,1010.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ51,7700.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง152,4210.62
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน152,0200.74
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,0380.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7830,8230.25
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้265,5180.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง235,4660.42
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา133,3100.39
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง133,0610.42
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง81,3590.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ02,0310.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง32162,2660.52
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2811,0800.25
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน125,8850.20
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ92,1660.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว62,8480.21
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,2490.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ52,3740.21
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26260.32
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,4990.48
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ91,8780.48
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร182,4170.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12432,5260.38
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย82,1460.37
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง112,1140.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง62,5580.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง103,6670.27
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น42,3370.17
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,5990.19
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13738,1140.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว98,4640.11
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา215,7360.37
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,1400.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย243,8840.62
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา154,8020.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง42,0470.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง102,4120.41
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,2300.24
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,7220.52
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ37170.42
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6523,0620.28
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2212,4660.18
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน172,7190.63
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,7700.28
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,8500.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง102,5380.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,1310.19
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์50353,9490.93
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน288,1560.34
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3512,3110.28
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2825,3210.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง285,9890.47
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า195,3630.35
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ197,2940.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด52,6920.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน75,8800.12
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย325,5760.57
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย133,4880.37
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น57,0490.07
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล85,0610.16
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,9800.20
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,9920.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร44,2750.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2111,9850.18
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง136,9610.19
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,5260.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย52,2080.23
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,2770.22