ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

129 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของระบบประสาทอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคของระบบประสาทอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์34153,6300.64
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6215,6360.40
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4514,2080.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2810,5980.26
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3813,9990.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว196,4470.29
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง187,4270.24
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม63,2390.19
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด135,6180.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง264,4340.59
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,3610.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย266,2660.41
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว264,5040.58
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง102,9150.34
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด65,4470.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า153,3240.45
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย114,4910.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี83,9100.20
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ63,3450.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง224,1960.52
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,6260.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,5400.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13533,4120.40
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้325,1040.63
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง284,8480.58
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา102,6200.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง183,1430.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,6800.60
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,2160.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง37454,9830.68
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2111,8260.18
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน337,3760.45
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ123,2600.37
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม82,5820.31
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว164,0810.39
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม52,7380.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ173,0810.55
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,2350.40
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ81,7480.46
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร213,2860.64
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9430,1490.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย162,9930.53
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง174,6370.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,8370.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น183,2900.55
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง121,9700.61
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น92,2110.41
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12536,7080.34
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว177,0850.24
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง121,4240.84
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย302,1991.36
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,0060.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา266,0750.43
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4440.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,4190.63
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7324,6140.30
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1615,3510.10
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน153,1570.48
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,6510.36
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้84,0340.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง163,8150.42
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ82,3380.34
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์50560,4550.84
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5111,6670.44
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย269,2750.28
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง424,8690.86
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน168,2030.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า164,8150.33
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ174,7430.36
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน224,3870.50
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย304,9960.60
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย173,7060.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น92,6060.35
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล42,0290.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,5100.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว133,9190.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง101,8110.55
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร92,9470.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์479,8880.48
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง148,0920.17
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย113,3890.32
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,0790.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2770.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42,1100.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25