ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

124 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลมบ้าหมู
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ลมบ้าหมูจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12318,9640.65
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง315,9140.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง235,2120.44
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง243,1560.76
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย265,1120.51
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว222,2900.96
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง192,7060.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม26620.30
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด51,7590.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง171,8310.93
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง66930.87
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย302,0071.49
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว81,4490.55
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง171,0251.66
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด71,7550.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า101,3500.74
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย111,1270.98
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี101,1570.86
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง27280.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง131,0121.28
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน138571.52
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ35250.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6911,4940.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้181,6961.06
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง71,1420.61
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา208582.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง111,0721.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง05070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ94971.81
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14119,3780.73
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา274,6840.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน152,6240.57
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ19610.10
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม48720.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว41,3280.30
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม61,0410.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ179451.80
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก42851.40
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ99780.92
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ57200.69
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร91,1140.81
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน97521.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่709,2800.75
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย29920.20
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง31,3100.23
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง48420.48
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น41,0840.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่34900.61
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5212,3250.42
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว172,5170.68
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม75531.27
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา99070.99
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา161,9380.83
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง44830.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง86681.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข105041.98
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว23230.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา486,9470.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ204,0150.50
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน68140.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน35690.53
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้71,0770.65
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง91,2080.75
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ57950.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13322,2460.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน404,1560.96
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย242,9180.82
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง201,8951.06
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน241,5971.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า111,1900.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ151,3141.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด35360.56
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน111,4500.76
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย131,4170.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย151,3161.14
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น79820.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง56520.77
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว51,3200.38
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง96701.34
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร179861.72
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์323,1641.01
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41,3670.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย121,2100.99
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม38500.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย38430.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย36110.49
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า177532.26