ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

124 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลมบ้าหมู
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ลมบ้าหมูจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์26552,7150.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7514,8610.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5813,3870.43
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย5313,8160.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7110,9070.65
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว675,9281.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง268,4020.31
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม154,1700.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด324,6290.69
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง393,8461.01
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71,7050.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย865,7981.48
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว293,4020.85
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง243,7610.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด194,5490.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า112,0340.54
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย253,7630.66
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี314,6350.67
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,1010.29
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ91,7700.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง162,4210.66
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,0200.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,0380.58
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน16530,8230.54
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้835,5181.50
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง205,4660.37
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา423,3101.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง193,0610.62
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,3590.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ152,0310.74
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,3791.02
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง32362,2660.52
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6611,0800.60
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน525,8850.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ132,1660.60
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม162,1510.74
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม222,2490.98
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ152,3740.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก46260.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ132,4990.52
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ221,8781.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร102,4170.41
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน181,6801.07
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่23532,5260.72
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,1460.42
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง122,1140.57
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,5580.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น153,1690.47
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง133,6670.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,3370.26
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15738,1140.41
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว428,4640.50
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา285,7360.49
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,3800.94
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย233,8840.59
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา244,8020.50
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง112,0470.54
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง122,4120.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,2300.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,7220.64
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ106901.45
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว107831.28
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11723,0620.51
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5712,4660.46
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน132,7190.48
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้123,8500.31
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง152,5380.59
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,1310.19
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์30953,9490.57
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน788,1560.96
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9512,3110.77
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย7525,3210.30
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง445,9890.73
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า305,3630.56
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ247,2940.33
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด172,6920.63
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน145,8800.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย225,5760.39
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,4880.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น167,0490.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล165,0610.32
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง224,9800.44
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว74,3840.16
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง71,9920.35
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร214,2750.49
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6711,9850.56
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง536,9610.76
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย193,5260.54
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม162,4470.65
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,2080.72
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย71,7900.39
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า132,2770.57