ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

124 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลมบ้าหมู
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ลมบ้าหมูจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23553,6300.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7917,1590.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5614,2080.39
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6310,5980.59
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7413,9990.53
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว607,1190.84
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง328,1550.39
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม283,2390.86
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด305,6180.53
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง374,4340.83
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง92,3610.38
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย846,2661.34
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว194,5040.42
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง382,9151.30
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด365,4470.66
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า123,3240.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย214,4910.47
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี513,9101.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง132,3500.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ373,3451.11
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง284,1960.67
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน212,6260.80
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ101,5400.65
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน24533,4010.73
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้635,1041.23
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง444,8480.91
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา512,6201.95
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,7740.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,6800.42
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ181,8900.95
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3490.30
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง39754,9830.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5511,8260.47
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน367,3760.49
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ93,2600.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,5820.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว234,0810.56
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม252,7380.91
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ263,0810.84
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก98531.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,2350.63
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ101,7480.57
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร233,2860.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน122,0330.59
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่20830,1490.69
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย222,9930.74
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง224,6370.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,8370.39
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,2900.36
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง111,9700.56
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,2110.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,8960.37
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18136,7080.49
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว477,0850.66
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม101,7340.58
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย242,1991.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา194,0060.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา346,0750.56
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง121,9780.61
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง82,4440.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข171,6701.02
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ229902.22
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว139711.34
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ138731.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา15624,6140.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7715,3510.50
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน203,1570.63
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101,6510.61
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้274,0340.67
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง273,8150.71
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,3380.30
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์30360,4550.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9511,6670.81
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย429,2750.45
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง315,3860.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน969,0521.06
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า635,2101.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ234,7510.48
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด121,5670.77
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน254,3870.57
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย414,9960.82
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย373,7061.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น172,6060.65
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล172,0290.84
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง384,5100.84
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว223,9190.56
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง231,8111.27
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร212,9470.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์869,8880.87
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง548,0920.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย343,3891.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม243,0790.78
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2770.53
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า382,3661.61