ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

120 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7452,7150.14
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2714,8610.18
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2913,3870.22
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3413,8160.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1010,9070.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว125,9280.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง18,4020.01
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม44,1700.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด84,6290.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง73,8460.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง21,7050.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย35,7980.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว13,4020.03
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง63,7610.16
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด144,5490.31
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า12,0340.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย13,7630.03
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี74,6350.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,1010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ61,7700.34
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง22,4210.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,0200.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,1550.17
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,0380.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6830,8230.22
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,5180.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง155,4660.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา33,3100.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง53,0610.16
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,3590.15
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ02,0310.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3790.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13662,2660.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1911,0800.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน145,8850.24
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,1660.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม52,1510.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว122,8480.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม82,2490.36
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,4990.16
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,8780.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร72,4170.29
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5832,5260.18
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,1460.19
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง82,1140.38
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,5580.31
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,1690.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง83,6670.22
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,3370.04
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7738,1140.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว218,4640.25
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา165,7360.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,8840.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,8020.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4120.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,2300.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,7220.17
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5323,0620.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1712,4660.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน62,7190.22
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้83,8500.21
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง32,5380.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,1310.14
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16153,9490.30
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน128,1560.15
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1612,3110.13
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1725,3210.07
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง425,9890.70
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,3630.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ97,2940.12
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน45,8800.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย105,5760.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย163,4880.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น17,0490.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล85,0610.16
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,9800.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,9920.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร44,2750.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1511,9850.13
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง136,9610.19
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,5260.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม12,4470.04
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2080.05
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,2770.18