ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

117 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์953,6300.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง617,1590.03
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง214,2080.01
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1410,5980.13
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย513,9990.04
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว17,1190.01
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง48,1550.05
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม23,2390.06
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด225,6180.39
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,4340.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,3610.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย36,2660.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว64,5040.13
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด95,4470.17
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า123,3240.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย94,4910.20
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี83,9100.20
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,3500.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ13,3450.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง104,1960.24
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,6260.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,5400.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,2660.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2033,4010.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,1040.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง44,8480.08
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,6200.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง03,7740.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,6800.24
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3490.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2954,9830.05
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1811,8260.15
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน137,3760.18
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ43,2600.12
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,5820.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว114,0810.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,7380.37
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ93,0810.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร93,2860.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0330.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1730,1490.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,9930.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง144,6370.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,8370.11
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,2900.36
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,2110.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,8960.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8836,7080.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว87,0850.11
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม261,7341.50
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,4240.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย92,1990.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา174,0060.42
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา196,0750.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง51,9780.25
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4440.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,4330.21
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข71,6700.42
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1824,6140.07
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ515,3510.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน73,1570.22
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน91,6510.55
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้94,0340.22
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง103,8150.26
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,3380.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2360,4550.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1011,6670.09
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย49,2750.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง45,3860.07
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน19,0520.01
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า75,2100.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ44,7510.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01,5670.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน124,3870.27
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย44,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย83,7060.22
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,6060.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,5100.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์149,8880.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง168,0920.20
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย93,3890.27
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23,0790.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2770.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า112,3660.46