ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

116 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางอารมณ์
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติทางอารมณ์จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์953,6300.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1917,1590.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2114,2080.15
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2610,5980.25
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1613,9990.11
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว57,1190.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง108,1550.12
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม13,2390.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด55,6180.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง24,4340.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,3610.13
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย96,2660.14
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว54,5040.11
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง22,9150.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด85,4470.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า453,3241.35
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย164,4910.36
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี43,9100.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,3500.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ103,3450.30
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง94,1960.21
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,6260.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,5400.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา171,2661.34
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2033,4010.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้165,1040.31
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง464,8480.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา32,6200.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,7740.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง411,6802.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3490.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7854,9830.14
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1311,8260.11
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน187,3760.24
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ163,2600.49
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม52,5820.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว134,0810.32
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,7380.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก78530.82
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,7480.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร73,2860.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน112,0330.54
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1230,1490.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,9930.07
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง174,6370.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง42,8370.14
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น63,2900.18
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น92,2110.41
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,8960.26
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10836,7080.29
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว97,0850.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111,7340.63
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,4240.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย72,1990.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,0060.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา356,0750.58
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง111,9780.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง72,4440.29
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,4330.35
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข191,6701.14
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว39710.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6524,6140.26
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2415,3510.16
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน243,1570.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน71,6510.42
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้234,0340.57
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง223,8150.58
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ82,3380.34
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6160,4550.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2511,6670.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย199,2750.20
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง215,3860.39
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน59,0520.06
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า135,2100.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ264,7510.55
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5670.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน164,3870.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย84,9960.16
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย233,7060.62
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32,0290.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง14,5100.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว23,9190.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,8110.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร102,9470.34
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์439,8880.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง208,0920.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย123,3890.35
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม183,0790.58
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย72,2770.31
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย152,1100.71
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า152,3660.63