ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 28, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 28, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

116 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางอารมณ์
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติทางอารมณ์จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1952,7150.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1714,8610.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1113,3870.08
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย713,8160.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1710,9070.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว105,3310.19
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง68,4020.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม82,1920.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด14,6290.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง23,8460.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง131,7050.76
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย105,7980.17
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว133,4020.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,7610.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด104,5490.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า192,0340.93
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย93,7630.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี64,6350.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง172,1010.81
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ41,7700.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,0200.30
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,0380.58
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน830,8230.03
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้375,5180.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง125,4660.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา113,3100.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,0610.10
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง391,3592.87
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง131,3790.94
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7862,2660.13
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา611,0800.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน85,8850.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม112,1510.51
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32,8480.11
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม142,2490.62
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ62,3740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก46260.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,4990.16
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,8780.16
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร92,4170.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน131,6800.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1632,5260.05
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย12,1460.05
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง72,1140.33
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,5580.27
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น13,1690.03
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง63,6670.16
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,3370.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,5990.19
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9138,1140.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว118,4640.13
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา95,7360.16
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111,3800.80
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง101,1400.88
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย43,8840.10
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,8020.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง82,0470.39
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4120.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,2300.24
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,7220.52
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7623,0620.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1412,4660.11
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน362,7191.32
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน71,7700.40
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้133,8500.34
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง232,5380.91
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,1310.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22153,5250.41
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน18,1560.01
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4312,3110.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1925,3210.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง275,9890.45
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า225,3630.41
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ107,2940.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,6920.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน45,8800.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย275,5760.48
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย283,4880.80
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล155,0610.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง84,9800.16
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,9920.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร94,2750.21
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2911,9850.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง136,9610.19
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย143,5260.40
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม202,4470.82
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย82,2080.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย81,7900.45
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า302,2771.32