ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

115 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1052,7150.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1514,8610.10
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5213,3870.39
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1013,8160.07
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1110,9070.10
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว125,9280.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง38,4020.04
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม124,1700.29
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด74,6290.15
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง43,8460.10
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71,7050.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย375,7980.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว23,4020.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง73,7610.19
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด64,5490.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า42,0340.20
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย113,7630.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี144,6350.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ81,7700.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง62,4210.25
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน02,0200.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1330,8230.04
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้615,5181.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง65,4660.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา253,3100.76
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง93,0610.29
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง81,3590.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3790.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11962,2660.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1511,0800.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน175,8850.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ92,1660.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,1510.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,2490.09
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ132,3740.55
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก56260.80
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,4990.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ201,8781.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร82,4170.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4632,5260.14
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,1460.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,1140.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง312,5581.21
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น23,1690.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง23,6670.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,5990.19
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน20338,1140.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว78,4640.08
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา95,7360.16
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม181,3801.30
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย13,8840.03
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา94,8020.19
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง52,0470.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4120.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,7220.17
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ37170.42
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8223,0620.36
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2012,4660.16
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน412,7191.51
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้193,8500.49
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง112,5380.43
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,1310.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11653,9490.22
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน138,1560.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2112,3110.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2325,3210.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง255,9890.42
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า425,3630.78
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ37,2940.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด32,6920.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน155,8800.26
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย415,5760.74
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย173,4880.49
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น77,0490.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล45,0610.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง74,9800.14
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว64,3840.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง61,9920.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร94,2750.21
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3111,9850.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง76,9610.10
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย133,5260.37
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม62,4470.25
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย142,2080.63
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า132,2770.57