ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

115 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1353,6300.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2017,1590.12
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7614,2080.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1810,5980.17
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1213,9990.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว67,1190.08
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง18,1550.01
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม113,2390.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด125,6180.21
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,4340.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62,3610.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย326,2660.51
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว54,5040.11
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด65,4470.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า63,3240.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย124,4910.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี123,9100.31
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง92,3500.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ143,3450.42
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง164,1960.38
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22,6260.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,5400.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,2660.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2633,4010.08
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้425,1040.82
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง244,8480.50
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา222,6200.84
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง93,7740.24
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,6801.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ61,8900.32
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,4920.47
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง15454,9830.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2811,8260.24
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน117,3760.15
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ83,2600.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,5820.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว184,0810.44
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,7380.37
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ123,0810.39
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41,7480.23
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร133,2860.40
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน102,0330.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3530,1490.12
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,9930.07
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง94,6370.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,8370.28
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น23,2900.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง61,9700.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น42,2110.18
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,8960.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน27136,7080.74
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว87,0850.11
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม151,7340.87
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย162,1990.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา154,0060.37
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา66,0750.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4440.16
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,6700.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5124,6140.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2015,3510.13
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน243,1570.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,6510.24
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้254,0340.62
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง183,8150.47
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,3380.17
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7360,4550.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2511,6670.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย199,2750.20
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง185,3860.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน219,0520.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า425,2100.81
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ114,7510.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด51,5670.32
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน134,3870.30
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย404,9960.80
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,7060.30
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32,6060.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล92,0290.44
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,5100.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13,9190.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51,8110.28
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9470.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์389,8880.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง118,0920.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย133,3890.38
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม103,0790.32
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,2770.44
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย52,1100.24
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า82,3660.34