ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

113 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11251,9880.22
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9314,2100.65
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4313,3020.32
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย5215,3060.34
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15812,6061.25
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง505,8310.86
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว375,9920.62
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม13,7360.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด265,7650.45
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง244,1130.58
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง202,5260.79
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย206,4620.31
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว524,4011.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง163,6080.44
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด405,2290.76
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า282,7361.02
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย164,0090.40
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี244,0110.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง242,2541.06
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ262,9310.89
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง222,9390.75
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน202,5000.80
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ301,4182.12
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา121,7660.68
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9029,9970.30
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้565,5401.01
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง484,5181.06
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา352,7441.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง252,9180.86
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง322,6251.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ301,4452.08
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง221,1871.85
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18853,9620.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6411,8420.54
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน218,3210.25
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ542,4562.20
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม152,4230.62
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว342,9531.15
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม232,7640.83
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ342,7741.23
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก88570.93
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ192,7470.69
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ112,2390.49
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร312,7041.15
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน272,0021.35
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่333,4040.01
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย112,2800.48
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง212,6840.78
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง122,4870.48
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น94,4810.20
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง114,9240.22
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น333,9500.84
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่92,8930.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน30837,6640.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว18,4310.01
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา344,9380.69
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,3970.43
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย93,1210.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา93,6960.24
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง352,4151.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง332,5101.31
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,3410.45
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6160.37
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ241,1372.11
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว181,9740.91
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ181,1131.62
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา14423,9780.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ016,1660.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน322,8521.12
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน141,4370.97
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้533,5391.50
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง143,3040.42
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ251,8471.35
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21860,7970.36
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน449,2660.47
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9013,3430.67
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย8811,1700.79
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง455,1160.88
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า895,8021.53
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ766,1701.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด382,1491.77
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน694,0711.69
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย05,1610.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย393,5651.09
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,9560.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล13,2940.03
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง125,2820.23
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว473,9471.19
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง02,1520.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร322,9651.08
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์678,6180.78
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง447,3540.60
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,0040.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม363,2441.11
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย192,8810.66
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย211,7611.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า502,5561.96