ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

113 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11053,6300.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11917,1590.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8214,2080.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง14810,5981.40
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8913,9990.64
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว317,1190.44
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง638,1550.77
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,2390.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด555,6180.98
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง284,8910.57
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง272,3611.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย386,2660.61
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว454,5041.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง132,9150.45
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด545,4470.99
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า383,3241.14
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย204,4910.45
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี483,9101.23
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง282,3501.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ463,3451.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง464,1961.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน122,6260.46
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ371,5402.40
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา91,2660.71
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8933,4010.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้485,1040.94
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง494,8481.01
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา352,6201.34
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง223,7740.58
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง111,6800.65
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ181,8900.95
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง531,4923.55
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22754,9830.41
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5011,8260.42
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน187,3760.24
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ553,2601.69
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม322,5821.24
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว464,0811.13
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม322,7381.17
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ283,0810.91
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก68530.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ112,2350.49
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ171,7480.97
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร243,2860.73
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน332,0331.62
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่130,1490.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย302,9931.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง164,6370.35
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง212,8370.74
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น343,2901.03
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง171,9700.86
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น132,2110.59
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่121,8960.63
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน26736,7080.73
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว17,0850.01
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,7340.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,4240.42
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย12,1990.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา254,0060.62
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา556,0750.91
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง261,9781.31
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง262,4441.06
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข221,6701.32
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ489904.85
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว119711.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ148731.60
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา18924,6140.77
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ015,3510.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน433,1571.36
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,6510.36
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้644,0341.59
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง343,8150.89
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ172,3380.73
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์17960,4550.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน12711,6671.09
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย679,2750.72
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง925,3861.71
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน129,0520.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า25,2100.04
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1064,7512.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด351,5672.23
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน584,3871.32
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย04,9960.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย713,7061.92
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง214,5100.47
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว383,9190.97
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,8110.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร532,9471.80
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1129,8881.13
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง148,0920.17
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,3890.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม463,0791.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย212,2770.92
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย242,1101.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า362,3661.52