ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

113 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4618,9640.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง475,9140.79
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง385,2120.73
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง623,1561.96
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย295,1120.57
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว72,2900.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง252,7060.92
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม01,0420.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด161,7590.91
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง61,8310.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง86931.15
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย112,0070.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว181,4491.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง51,0250.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด201,7551.14
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า241,3501.78
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย91,5170.59
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี91,4860.61
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง157282.06
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ126511.84
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง121,0121.19
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน101,0580.95
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ185253.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3111,4940.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้121,6960.71
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง131,1421.14
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา238582.68
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง101,0720.93
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง45070.79
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ104972.01
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง204854.12
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12519,3780.65
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา465,7620.80
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน92,6240.34
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ341,1602.93
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม138721.49
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว301,6711.80
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม111,0411.06
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ111,1700.94
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก53371.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ49780.41
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ98921.01
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร131,1141.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน167522.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่09,2800.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย191,1901.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง211,3101.60
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง58420.59
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น171,0841.57
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่54901.02
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12314,2290.86
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว02,5170.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม25530.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง64431.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย06960.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา39070.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา311,9381.60
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง64831.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง116681.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข55040.99
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว83232.48
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ62262.65
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา476,9470.68
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ04,0150.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน78140.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน37260.41
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้231,0772.14
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง161,2081.32
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ27950.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9522,2460.43
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน434,1561.03
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย302,9181.03
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง411,8952.16
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน83,0520.26
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า31,1900.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ251,3141.90
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด145362.61
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน301,4502.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01,4170.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย361,3162.74
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น09820.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล07230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง66520.92
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว141,3201.06
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง06700.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร231,2151.89
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์423,1641.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง61,3670.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01,2100.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม131,1171.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย98431.07
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย96111.47
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า127531.59