ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

113 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9752,7150.18
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10214,8610.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3613,3870.27
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4613,8160.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8610,9070.79
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว375,9280.62
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง608,4020.71
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม24,1700.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด224,6290.48
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง233,8460.60
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง271,7051.58
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย385,7980.66
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว273,4020.79
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง153,7610.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด444,5490.97
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า282,0341.38
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย143,7630.37
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี364,6350.78
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง292,1011.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ181,7701.02
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง212,4210.87
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน302,0201.49
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ281,1552.42
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา101,0380.96
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8530,8230.28
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้305,5180.54
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง315,4660.57
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา213,3100.63
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง133,0610.42
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง151,3591.10
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ242,0311.18
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง321,3792.32
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง16462,2660.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5711,0800.51
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน155,8850.25
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ422,1661.94
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม342,1511.58
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว252,8480.88
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม212,2490.93
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ332,3741.39
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก56260.80
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ222,4990.88
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ151,8780.80
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร462,4171.90
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน251,6801.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่232,5260.01
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย172,1460.79
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง222,1141.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง212,5580.82
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น113,1690.35
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง253,6670.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,3370.51
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน24238,1140.63
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว08,4640.00
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา515,7360.89
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,1400.53
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03,8840.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา204,8020.42
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง272,0471.32
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง302,4121.24
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,2300.08
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข151,7220.87
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ106901.45
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว77830.89
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ197172.65
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12823,0620.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ112,4660.01
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน432,7191.58
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้503,8501.30
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง232,5380.91
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,1310.66
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์19053,5250.35
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน138,1560.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10312,3110.84
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6425,3210.25
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง535,9890.88
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1245,3632.31
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ677,2940.92
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด342,6921.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน515,8800.87
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย15,5760.02
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย453,4881.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น07,0490.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล05,0610.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง134,9800.26
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว274,3840.62
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,9920.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร464,2751.08
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6811,9850.57
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง186,9610.26
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,5260.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม342,4471.39
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย222,2081.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย121,7900.67
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า362,2771.58