ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

111 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16318,9640.86
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง865,9141.45
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง435,2120.83
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง763,1562.41
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย525,1121.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว312,2901.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1182,7064.36
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม46620.60
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด611,7593.47
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง331,8311.80
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง86931.15
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย162,0070.80
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว421,4492.90
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง111,0251.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด371,7552.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า101,3500.74
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย71,1270.62
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี221,1571.90
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง217282.88
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ46510.61
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง421,0124.15
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน98571.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ185253.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8611,4940.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้241,6961.42
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง291,1422.54
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา168581.86
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง291,0722.71
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง65071.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ74971.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง134852.68
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9719,3780.50
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา504,6841.07
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน302,6241.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ289612.91
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม178721.95
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว291,3282.18
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม301,0412.88
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ229452.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก02850.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ319783.17
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ77200.97
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร321,1142.87
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน217522.79
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่959,2801.02
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย349923.43
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง501,3103.82
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง388424.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น371,0843.41
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่74901.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5412,3250.44
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว222,5170.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม85531.45
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง34430.68
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย116961.58
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา109071.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา91,9380.46
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง64831.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง76681.05
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น114602.39
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข55040.99
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ42261.77
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา756,9471.08
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ374,0150.92
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน358144.30
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน215693.69
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้261,0772.41
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง341,2082.81
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ217952.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9722,2460.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน324,1560.77
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย292,9180.99
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง711,8953.75
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน611,5973.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า371,1903.11
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21,3140.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด75361.31
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน101,4500.69
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย91,4170.64
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย121,3160.91
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น39820.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล257233.46
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง26520.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว151,3201.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง206702.99
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร159861.52
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์73,1640.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง71,3670.51
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย141,2101.16
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม58500.59
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย128431.42
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย26110.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า87531.06