ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

111 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์72852,7151.38
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง21814,8611.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7613,3870.57
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย12413,8160.90
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง17710,9071.62
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1095,9281.84
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1898,4022.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม574,1701.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1304,6292.81
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1263,8463.28
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง241,7051.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย495,7980.85
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว563,4021.65
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง313,7610.82
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด694,5491.52
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า502,0342.46
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย613,7631.62
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี684,6351.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1622,1017.71
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ131,7700.73
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง402,4211.65
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน272,0201.34
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ291,1552.51
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,0380.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน27830,8230.90
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1055,5181.90
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1165,4662.12
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา453,3101.36
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1733,0615.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง191,3591.40
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ332,0311.62
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง581,3794.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง29162,2660.47
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11311,0801.02
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน575,8850.97
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ452,1662.08
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม332,1511.53
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว372,8481.30
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม412,2491.82
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ602,3742.53
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก126261.92
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ562,4992.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ261,8781.38
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร512,4172.11
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน911,6805.42
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่27132,5260.83
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย872,1464.05
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง432,1142.03
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1182,5584.61
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น943,1692.97
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง583,6671.58
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น772,3373.29
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่511,5993.19
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18738,1140.49
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว668,4640.78
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา525,7360.91
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,3800.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,1400.53
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย443,8841.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา734,8021.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง162,0470.78
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง332,4121.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น361,2302.93
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข301,7221.74
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ76901.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว47830.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ107171.39
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา32723,0621.42
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7212,4660.58
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน902,7193.31
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน551,7703.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1163,8503.01
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง672,5382.64
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ422,1311.97
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์26353,5250.49
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน2438,1562.98
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10212,3110.83
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย9725,3210.38
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1425,9892.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1125,3632.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ367,2940.49
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด452,6921.67
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน225,8800.37
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย455,5760.81
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย253,4880.72
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล485,0610.95
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง284,9800.56
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว464,3841.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง591,9922.96
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร334,2750.77
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1911,9850.16
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง336,9610.47
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย353,5260.99
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม112,4470.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย142,2080.63
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า312,2771.36