ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

111 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54053,6301.01
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง20617,1591.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6414,2080.45
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง26611,6902.28
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย18413,9991.31
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว937,1191.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1348,1551.64
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม233,2390.71
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1545,6182.74
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง894,8911.82
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง262,5391.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1026,2661.63
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว974,5042.15
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง452,9151.54
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด985,4471.80
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า693,6371.90
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย264,8240.54
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1013,9102.58
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง582,3502.47
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ353,3451.05
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง934,1962.22
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน312,6261.18
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ431,6762.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา201,3551.48
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน24333,4010.73
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1005,1041.96
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1244,8482.56
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา542,6202.06
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1363,7743.60
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,8350.98
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ311,8901.64
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง201,4921.34
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง30254,9830.55
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา17511,8261.48
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน877,3761.18
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ783,2602.39
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม302,5821.16
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว614,0811.49
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม622,7382.26
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ983,0813.18
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก128531.41
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ742,2353.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ291,7481.66
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร863,2862.62
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน652,0333.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่27330,1490.91
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย672,9932.24
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1024,6372.20
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1223,0863.95
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น743,2902.25
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง171,9700.86
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น512,8251.81
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่251,8961.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18836,7080.51
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว567,7520.72
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม161,7340.92
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,4240.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย382,1991.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา534,0061.32
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา736,6621.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง271,9781.37
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง412,4441.68
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น431,4333.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข171,6701.02
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ119901.11
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว79710.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ128731.37
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา35927,0041.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ14416,7330.86
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1303,1574.12
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน641,6513.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1624,0344.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง563,8151.47
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ682,3382.91
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22365,9230.34
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน12511,6671.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย809,2750.86
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2185,3864.05
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3139,0523.46
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1015,2101.94
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ314,7570.65
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด361,5672.30
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน554,3871.25
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย464,9960.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย193,7060.51
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น422,6061.61
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล492,0292.41
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง274,5100.60
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว543,9191.38
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง371,8112.04
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร592,9472.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์439,8880.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง428,0920.52
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย333,3890.97
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม273,3150.81
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย292,2771.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย92,1100.43
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า122,3660.51