ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

104 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เบาหวาน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เบาหวานจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์27252,7150.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12214,8610.82
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4913,3870.37
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย20013,8161.45
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง16110,9071.48
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว395,9280.66
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1068,4021.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม314,1700.74
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1004,6292.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1103,8462.86
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง301,7051.76
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย615,7981.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว763,4022.23
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง563,7611.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด674,5491.47
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า592,0342.90
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย133,7630.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี774,6351.66
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง332,1011.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ641,7703.62
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง652,4212.68
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน452,0202.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ241,1552.08
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,0380.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน18730,8230.61
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1055,5181.90
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง435,4660.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา693,3102.08
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง813,0612.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง281,3592.06
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ532,0312.61
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง301,3792.18
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง40462,2660.65
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13511,0801.22
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1225,8852.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ612,1662.82
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม332,1511.53
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว692,8482.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม862,2493.82
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ482,3742.02
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก346265.43
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ662,4992.64
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ351,8781.86
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร952,4173.93
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน771,6804.58
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่57232,5261.76
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย872,1464.05
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง752,1143.55
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง932,5583.64
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1843,1695.81
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1443,6673.93
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น882,3373.77
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่621,5993.88
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22038,1140.58
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว888,4641.04
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1705,7362.96
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,3800.94
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง361,1403.16
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย883,8842.27
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1114,8022.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง282,0471.37
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง682,4122.82
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น241,2301.95
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข381,7222.21
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว137831.66
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา29223,0621.27
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ15712,4661.26
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน542,7191.99
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน271,7701.53
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1203,8503.12
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง572,5382.25
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ492,1312.30
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์18153,9490.34
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1718,1562.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน13912,3111.13
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย10725,3210.42
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง815,9891.35
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1235,3632.29
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ947,2941.29
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด482,6921.78
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน655,8801.11
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย575,5761.02
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย723,4882.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น157,0490.21
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล965,0611.90
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง364,9800.72
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว304,3840.68
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง571,9922.86
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร544,2751.26
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7311,9850.61
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง636,9610.91
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย413,5261.16
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม302,4471.23
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย242,2081.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41,7900.22
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า262,2771.14