ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

104 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เบาหวาน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เบาหวานจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์27153,6300.51
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10015,6360.64
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7414,2080.52
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง14110,5981.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย23113,9991.65
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว526,4470.81
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1417,4271.90
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม353,2391.08
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด915,6181.62
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1074,4342.41
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง342,3611.44
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย756,2661.20
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1604,5043.55
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง502,9151.72
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1585,4472.90
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า433,3241.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย304,4910.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี993,9102.53
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง362,3501.53
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ743,3452.21
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง864,1962.05
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน372,6261.41
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ331,5402.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา161,2661.26
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน25533,4120.76
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1345,1042.63
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง464,8480.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1112,6204.24
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง883,1432.80
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง171,6801.01
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ401,8902.12
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง351,2162.88
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง46954,9830.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา26611,8262.25
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1237,3761.67
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ933,2602.85
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม492,5821.90
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว834,0812.03
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม912,7383.32
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ423,0811.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก318533.63
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ562,2352.51
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ351,7482.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร963,2862.92
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน592,0332.90
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่49530,1491.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1042,9933.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง994,6372.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1062,8373.74
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2213,2906.72
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1111,9705.63
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น372,2111.67
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่691,8963.64
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน23436,7080.64
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว867,0851.21
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม161,7340.92
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง261,4241.83
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย462,1992.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1684,0064.19
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1786,0752.93
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง291,9781.47
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง482,4441.96
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น231,4331.61
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข191,4191.34
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ129901.21
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว109711.03
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา25824,6141.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ16215,3511.06
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน293,1570.92
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน251,6511.51
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1244,0343.07
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1183,8153.09
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ352,3381.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21460,4550.35
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15111,6671.29
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1609,2751.73
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1454,8692.98
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2058,2032.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1264,8152.62
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ994,7432.09
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด271,5671.72
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1144,3872.60
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย704,9961.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1283,7063.45
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น342,6061.30
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล652,0293.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง384,5100.84
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว423,9191.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง471,8112.60
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร862,9472.92
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์699,8880.70
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง648,0920.79
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย413,3891.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม273,0790.88
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย382,2771.67
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย172,1100.81
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า132,3660.55