ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

104 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เบาหวาน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เบาหวานจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7718,9640.41
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง315,9140.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง145,2120.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง523,1561.65
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย675,1121.31
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว192,2900.83
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง622,7062.29
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม106621.51
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด271,7591.53
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง441,8312.40
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง86931.15
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย322,0071.59
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว461,4493.17
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง341,0253.32
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด281,7551.60
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า221,3501.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย141,1271.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี211,1571.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง167282.20
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ116511.69
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง251,0122.47
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน98571.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ95251.71
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11411,4940.99
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้421,6962.48
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง81,1420.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา178581.98
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง281,0722.61
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง85071.58
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ84971.61
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง134852.68
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18519,3780.95
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา934,6841.99
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน362,6241.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ279612.81
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม98721.03
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว261,3281.96
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม491,0414.71
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ219452.22
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก152855.26
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ329783.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ157202.08
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร281,1142.51
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน277523.59
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1839,2801.97
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย439924.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง311,3102.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง388424.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น411,0843.78
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่194903.88
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8012,3250.65
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว322,5171.27
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม115531.99
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง64431.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย86961.15
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา429074.63
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา531,9382.73
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง44830.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง216683.14
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น44600.87
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข135042.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว23230.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา516,9470.73
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ394,0150.97
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน88140.98
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน135692.28
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้321,0772.97
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง331,2082.73
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ227952.77
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6422,2460.29
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน494,1561.18
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย442,9181.51
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง501,8952.64
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน261,5971.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า301,1902.52
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ251,3141.90
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด115362.05
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน391,4502.69
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย261,4171.83
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย501,3163.80
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น89820.81
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล327234.43
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง76521.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว181,3201.36
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง286704.18
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร279862.74
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์283,1640.88
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง121,3670.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย151,2101.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม98501.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย108431.19
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย36110.49
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า87531.06