ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

102 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพิษธัยรอยด์
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคพิษธัยรอยด์จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2751,9880.05
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง914,2100.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1113,3020.08
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย2115,3060.14
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง412,6060.03
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง25,8310.03
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว35,9920.05
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม23,7360.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด65,7650.10
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,1130.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,5260.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย46,4620.06
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว14,4010.02
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13,6080.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด15,2290.02
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,0090.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี04,0110.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ12,9310.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง12,9390.03
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22,5000.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,4180.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,7660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1829,9970.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้05,5400.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง24,5180.04
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,7440.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง12,9180.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง12,6250.04
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,4450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,1870.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5753,9620.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1111,8420.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน98,3210.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,4560.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,4230.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,9530.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7640.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,7740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18570.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,7040.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2233,4040.07
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,2800.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,6840.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น04,4810.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง24,9240.04
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น43,9500.10
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่12,8930.03
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1837,6640.05
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว148,4310.17
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา34,9380.06
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,6530.18
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,3970.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย43,1210.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา03,6960.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง02,4150.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,5100.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,3410.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ11,1370.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2623,9780.11
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1116,1660.07
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,8520.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้23,5390.06
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,3040.06
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5660,7970.09
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน79,2660.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน713,3430.05
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย611,1700.05
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง05,1160.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า85,8020.14
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ26,1700.03
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,1490.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน24,0710.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย15,1610.02
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย63,5650.17
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,9560.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล13,2940.03
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง15,2820.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง12,1520.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02,9650.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์128,6180.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง57,3540.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,0040.10
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13,2440.03
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,8810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00