ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

099 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์27353,6300.51
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3217,1590.19
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1614,2080.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง12111,6901.04
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5913,9990.42
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว147,1190.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง288,1550.34
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43,2390.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด95,6180.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง134,8910.27
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง102,5390.39
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย86,2660.13
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว154,5040.33
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง82,9150.27
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด275,4470.50
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า13,6370.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย84,8240.17
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี153,9100.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง52,3500.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ113,3450.33
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง154,1960.36
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน52,6260.19
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,6760.24
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,3550.52
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10833,4010.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้355,1040.69
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง104,8480.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา102,6200.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,7740.32
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,8350.05
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,4920.34
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง26054,9830.47
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2211,8260.19
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน197,3760.26
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ43,2600.12
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม532,5822.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว164,0810.39
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,7380.15
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ153,0810.49
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ152,2350.67
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,7480.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร43,2860.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0330.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่17330,1490.57
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,9930.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง44,6370.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง23,0860.06
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น203,2900.61
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,8250.11
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,8960.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน19636,7080.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว487,7520.62
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,7340.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง131,4240.91
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย92,1990.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,0060.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา296,6620.44
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41,9780.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,4330.21
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,6700.24
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว59710.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9327,0040.34
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5916,7330.35
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน93,1570.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้154,0340.37
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง113,8150.29
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,3380.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์29965,9230.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1911,6670.16
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย249,2750.26
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง225,3860.41
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน239,0520.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,2100.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ24,7570.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด61,5670.38
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน114,3870.25
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย104,9960.20
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย43,7060.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น62,6060.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32,0290.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง94,5100.20
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว63,9190.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร52,9470.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์219,8880.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง298,0920.36
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย73,3890.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม43,3150.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12,1100.05
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,3660.17