ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 28, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 28, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

099 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16452,7150.31
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6314,8610.42
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1813,3870.13
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3913,8160.28
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11310,9071.04
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว95,9280.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง238,4020.27
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02,1920.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด54,6290.11
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง153,8460.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11,7050.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย95,7980.16
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว33,4020.09
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง93,7610.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด174,5490.37
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,0340.10
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย23,7630.05
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี134,6350.28
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,1010.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ81,7700.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง32,4210.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน52,0200.25
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10930,8230.35
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้85,5180.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง105,4660.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา73,3100.21
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,0610.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง21362,2660.34
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1111,0800.10
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน525,8850.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,1660.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1462,1516.79
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว212,8480.74
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม12,2490.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ262,3741.10
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก46260.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ132,4990.52
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ151,8780.80
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร62,4170.25
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน161,6800.95
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่19532,5260.60
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,1460.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง32,1140.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,5580.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น233,1690.73
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง13,6670.03
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17738,1140.46
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว818,4640.96
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา75,7360.12
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,1400.44
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย43,8840.10
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,8020.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง32,0470.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4120.46
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,7220.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7423,0620.32
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3312,4660.26
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน42,7190.15
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้53,8500.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง82,5380.32
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12,1310.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์29953,5250.56
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน108,1560.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2012,3110.16
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1925,3210.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง105,9890.17
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า55,3630.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ97,2940.12
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน55,8800.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย75,5760.13
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,4880.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล45,0610.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง144,9800.28
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว14,3840.02
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,9920.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร14,2750.02
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1311,9850.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง196,9610.27
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,5260.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม82,4470.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย52,2080.23
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,2770.13