ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

098 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,79052,7153.40
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง61714,8614.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง39913,3872.98
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4813,8160.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง50010,9074.58
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1875,9283.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4288,4025.09
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2004,1704.80
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2234,6294.82
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3353,8468.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1411,7058.27
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2855,7984.92
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2823,4028.29
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2403,7616.38
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1764,5493.87
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2292,03411.26
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1173,7633.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1284,6352.76
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2302,10110.95
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ271,7701.53
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1372,4215.66
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2402,02011.88
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ561,1554.85
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา301,0382.89
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,38730,8234.50
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2555,5184.62
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง645,4661.17
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา583,3101.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง583,0611.89
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง261,3591.91
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ952,0314.68
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง521,3793.77
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง68562,2661.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา34211,0803.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2575,8854.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2802,16612.93
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2022,1519.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3362,84811.80
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2422,24910.76
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2952,37412.43
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก116261.76
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ3262,49913.05
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1331,8787.08
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2342,4179.68
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1201,6807.14
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,28432,5267.02
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1162,1465.41
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง482,1142.27
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง782,5583.05
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1373,1694.32
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง573,6671.55
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น482,3372.05
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่281,5991.75
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,35238,1146.17
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2858,4643.37
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา2815,7364.90
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม501,3803.62
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1391,14012.19
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย683,8841.75
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1624,8023.37
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง312,0471.51
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1182,4124.89
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1441,23011.71
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1021,7225.92
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา79023,0623.43
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ62512,4665.01
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน92,7190.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน121,7700.68
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้163,8500.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง242,5380.95
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ102,1310.47
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16353,9490.30
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1278,1561.56
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11312,3110.92
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย34825,3211.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1925,9893.21
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า925,3631.72
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1687,2942.30
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด382,6921.41
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน215,8800.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย265,5760.47
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย383,4881.09
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น227,0490.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1105,0612.17
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,9800.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,2704,38428.97
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง231,9921.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร374,2750.87
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์16111,9851.34
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5626,9618.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1393,5263.94
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม472,4471.92
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย392,2081.77
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย131,7900.73
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า202,2770.88