ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

098 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์70618,9643.72
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2415,9144.08
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1605,2123.07
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1113,1563.52
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย105,1120.20
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว622,2902.71
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1852,7066.84
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม476627.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1041,7595.91
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1401,8317.65
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง646939.24
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย832,0074.14
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว931,4496.42
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง891,0258.68
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด731,7554.16
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1031,0989.38
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย831,1277.36
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี567687.29
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง8872812.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ96511.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง441,0124.35
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน828579.57
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ325256.10
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา102733.66
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน53311,4944.64
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1091,6966.43
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง231,1422.01
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา318583.61
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง461,0724.29
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง165073.16
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ294975.84
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง154853.09
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง30519,3781.57
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1484,6843.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน892,6243.39
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12096112.49
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม10887212.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1031,02310.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม841,0418.07
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ10794511.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก52851.75
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12597812.78
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ547207.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1061,1149.52
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน547527.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6599,2807.10
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย269922.62
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง131,3100.99
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง208422.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น181,0841.66
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่114902.24
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน83912,3256.81
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว912,5173.62
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม185533.25
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง4644310.38
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย126961.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา529075.73
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1041,9385.37
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง54831.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง256683.74
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น5146011.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข5450410.71
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2776,9473.99
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2374,0155.90
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน128141.47
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน135692.28
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้31,0770.28
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง211,2081.74
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ57950.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7922,2460.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน624,1561.49
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1232,9184.22
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง691,8953.64
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน291,5971.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า251,1902.10
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ361,3142.74
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด85361.49
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน101,4500.69
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย91,4170.64
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย311,3162.36
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น59820.51
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล257233.46
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง06520.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว6741,32051.06
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง66700.90
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร189861.83
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์753,1642.37
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1281,3679.36
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย581,2104.79
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม218502.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย348434.03
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย156112.45
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า47530.53