ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

098 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,85153,6303.45
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง65615,6364.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง46414,2083.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง40110,5983.78
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4213,9990.30
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1847,1192.58
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4727,4276.36
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2863,2398.83
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2975,6185.29
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4214,4349.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1852,3617.84
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2776,2664.42
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2834,5046.28
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1902,9156.52
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2665,4474.88
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1943,3245.84
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2174,4914.83
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3093,9107.90
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1442,3506.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ603,3451.79
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1844,1964.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2462,6269.37
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ631,5404.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา221,2661.74
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,68733,4125.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3665,1047.17
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง894,8481.84
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา882,6203.36
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1583,7744.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง631,6803.75
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1161,8906.14
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง301,3492.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง94354,9831.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา40911,8263.46
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2367,3763.20
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3573,26010.95
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3222,58212.47
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว4574,08111.20
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2752,73810.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3803,08112.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก178531.99
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ3672,23516.42
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1881,74810.76
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2593,2867.88
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1742,0338.56
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,24730,1497.45
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย902,9933.01
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง504,6371.08
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง902,8373.17
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1033,2903.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง411,9702.08
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น182,2110.81
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่241,8961.27
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,56936,7087.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3377,0854.76
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม301,7341.73
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1551,42410.88
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย722,1993.27
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2194,0065.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2746,0754.51
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง351,9781.77
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง462,4441.88
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1161,4338.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1201,6707.19
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว59710.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ98731.03
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา91224,6143.71
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ98715,3516.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน493,1571.55
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน251,6511.51
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้144,0340.35
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง493,8151.28
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ212,3380.90
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23260,4550.38
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน20211,6671.73
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3849,2754.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2375,3864.40
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1859,0522.04
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า975,2101.86
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1664,7513.49
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด451,5672.87
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน384,3870.87
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย494,9960.98
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย793,7062.13
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น232,6060.88
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล462,0292.27
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,5100.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,9153,91948.86
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง271,8111.49
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร552,9471.87
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2799,8882.82
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง7638,0929.43
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1543,3894.54
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม733,0792.37
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย722,2773.16
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย762,1103.60
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า202,3660.85