ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

097 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6153,6300.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1617,1590.09
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง314,2080.02
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1010,5980.09
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย713,9990.05
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว107,1190.14
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง108,1550.12
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม23,2390.06
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด35,6180.05
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง24,8910.04
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,3610.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย46,2660.06
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว44,5040.09
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง72,9150.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด45,4470.07
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า23,3240.06
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย64,4910.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73,9100.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,3500.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ83,3450.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง24,1960.05
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน242,6260.91
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,5400.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา81,2660.63
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5633,4010.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้145,1040.27
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง44,8480.08
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,6200.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง53,7740.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,6800.30
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,8900.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง121,4920.80
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3754,9830.07
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2711,8260.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน137,3760.18
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ33,2600.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,5820.27
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม82,7380.29
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ153,0810.49
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,2350.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ131,7480.74
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร53,2860.15
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0330.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8830,1490.29
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,9930.43
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง44,6370.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง52,8370.18
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,2900.12
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,2110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3636,7080.10
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว327,0850.45
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม81,7340.46
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย12,1990.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,0060.12
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา106,0750.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21,9780.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4440.16
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6700.18
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6224,6140.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1715,3510.11
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน13,1570.03
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04,0340.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง13,8150.03
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,3380.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2360,4550.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1411,6670.12
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย279,2750.29
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง205,3860.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน69,0520.07
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า125,2100.23
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ14,7510.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41,5670.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน44,3870.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย54,9960.10
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย33,7060.08
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,5100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,8110.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร192,9470.64
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์269,8880.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง88,0920.10
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย63,3890.18
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม63,0790.19
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2770.40
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02,1100.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13