ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

097 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3851,9880.07
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2414,2100.17
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง313,3020.02
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1115,3060.07
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง412,6060.03
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง175,8310.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว145,9920.23
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,7360.08
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด65,7650.10
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง94,1130.22
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,5260.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย96,4620.14
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว274,4010.61
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง163,6080.44
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด185,2290.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย94,0090.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี134,0110.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,2540.35
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ72,9310.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง22,9390.07
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,5000.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,4180.07
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,7660.11
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6829,9970.23
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้415,5400.74
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง114,5180.24
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา52,7440.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง42,9180.14
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง82,6250.30
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21,4450.14
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง101,1870.84
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5253,9620.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา311,8420.03
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน58,3210.06
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,4560.16
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,4230.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12,9530.03
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,7640.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ82,7740.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18570.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,7470.33
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ52,2390.22
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร102,7040.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0020.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7733,4040.23
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,2800.39
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง112,6840.41
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,4870.28
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น114,4810.25
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง64,9240.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น13,9500.03
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่62,8930.21
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5937,6640.16
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว278,4310.32
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา74,9380.14
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,6530.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,3970.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย13,1210.03
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา03,6960.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,4150.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง52,5100.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,3410.30
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6160.19
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11,1130.09
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6523,9780.27
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3716,1660.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,8520.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้73,5390.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง43,3040.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2960,7970.05
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน119,2660.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2113,3430.16
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1411,1700.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง85,1160.16
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า25,8020.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ46,1700.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,1490.28
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,0710.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย85,1610.16
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,5650.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,9560.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล13,2940.03
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง05,2820.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9470.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง82,1520.37
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร122,9650.40
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์368,6180.42
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง67,3540.08
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,0040.27
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม53,2440.15
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย52,8810.17
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7610.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,5560.04