ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

096 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์53352,7151.01
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7314,8610.49
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4813,3870.36
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6313,8160.46
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6310,9070.58
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว225,9280.37
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง218,4020.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม94,1700.22
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด64,6290.13
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง13,8460.03
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,7050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย275,7980.47
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว23,4020.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง123,7610.32
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด74,5490.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า62,0340.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย63,7630.16
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี34,6350.06
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,1010.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ81,7700.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง52,4210.21
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,0200.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน15830,8230.51
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้35,5180.05
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง245,4660.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา173,3100.51
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,0610.49
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,3590.74
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ02,0310.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง42862,2660.69
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา8311,0800.75
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน185,8850.31
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,1660.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,1510.56
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว332,8481.16
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม352,2491.56
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,3740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,4990.48
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ351,8781.86
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร112,4170.46
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน351,6802.08
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่20732,5260.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,1460.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง02,1140.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,5580.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง23,6670.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,3370.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน39138,1141.03
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว698,4640.82
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา165,7360.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,3800.14
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย103,8840.26
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,8020.23
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง22,0470.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง62,4120.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น131,2301.06
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,7220.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ07170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา14923,0620.65
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6812,4660.55
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,7190.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,8500.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง22,5380.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,1310.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์31453,9490.58
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน268,1560.32
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5112,3110.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3325,3210.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง55,9890.08
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า225,3630.41
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ367,2940.49
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,6920.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน85,8800.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย35,5760.05
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,4880.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น07,0490.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล25,0610.04
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,9800.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว304,3840.68
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,9920.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร144,2750.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3211,9850.27
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง56,9610.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย73,5260.20
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2080.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,2770.04