ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

096 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์55153,6301.03
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6917,1590.40
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7614,2080.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7810,5980.74
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5513,9990.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว57,1190.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง308,1550.37
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด95,6180.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,4340.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,3610.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย46,2660.06
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว214,5040.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง102,9150.34
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด135,4470.24
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า33,3240.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย34,4910.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี123,9100.31
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,3500.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ63,3450.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง24,1960.05
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน152,6260.57
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,5400.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา211,2661.66
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน16533,4010.49
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้15,1040.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง174,8480.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา262,6200.99
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง753,7741.99
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,6800.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,8900.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,4920.13
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง45654,9830.83
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14011,8261.18
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน267,3760.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ83,2600.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,5820.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว224,0810.54
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม322,7381.17
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ13,0810.03
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58530.59
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ212,2350.94
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ71,7480.40
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร313,2860.94
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน422,0332.07
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่19030,1490.63
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย12,9930.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง34,6370.06
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,8370.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น13,2900.03
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,2110.05
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,8960.16
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน27136,7080.74
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว487,0850.68
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,7340.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง101,4240.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย12,1990.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา64,0060.15
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา36,0750.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง61,9780.30
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,4440.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,4330.42
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,6700.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา18824,6140.76
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9015,3510.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้14,0340.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง13,8150.03
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ132,3380.56
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์36360,4550.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2011,6670.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย99,2750.10
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง95,3860.17
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน89,0520.09
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า285,2100.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ24,7510.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5670.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,3870.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย64,9960.12
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,7060.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,5100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว263,9190.66
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์569,8880.57
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง188,0920.22
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย143,3890.41
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23,0790.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2770.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02,1100.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,3660.17