ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

084 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่งจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์19451,9880.37
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4014,2100.28
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2513,3020.19
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย2015,3060.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1212,6060.10
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง155,8310.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว35,9920.05
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,7360.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด75,7650.12
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง84,1130.19
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,5260.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย56,4620.08
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว34,4010.07
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13,6080.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด45,2290.08
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,7360.07
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย44,0090.10
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี64,0110.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,2540.18
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ22,9310.07
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง02,9390.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,5000.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,4180.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,7660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน16729,9970.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,5400.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง74,5180.15
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,7440.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02,9180.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง22,6250.08
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21,4450.14
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,1870.08
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง34353,9620.64
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา611,8420.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน38,3210.04
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ52,4560.20
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม82,4230.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว72,9530.24
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7640.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,7740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,7470.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ12,2390.04
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร42,7040.15
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน22,0020.10
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10333,4040.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,2800.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,6840.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,4870.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น34,4810.07
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง34,9240.06
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03,9500.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่32,8930.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11437,6640.30
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว518,4310.60
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา24,9380.04
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,6530.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,3970.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย33,1210.10
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา13,6960.03
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง92,4150.37
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,5100.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น101,3410.75
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11,1130.09
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5123,9780.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3516,1660.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน62,8520.21
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,5390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,3040.06
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ51,8470.27
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์36460,7970.60
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน109,2660.11
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2313,3430.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย611,1700.05
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง55,1160.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า25,8020.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ36,1700.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,1490.05
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,0710.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย45,1610.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย33,5650.08
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,9560.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล23,2940.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง05,2820.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง32,1520.14
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร62,9650.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์78,6180.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง17,3540.01
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,0040.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,2440.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,8810.10
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00