ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

073 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เต้านม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่เต้านมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์36851,9880.71
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12614,2100.89
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง14613,3021.10
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3915,3060.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7512,6060.59
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง85,8310.14
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว15,9920.02
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,7360.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด15,7650.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง04,1130.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง02,5260.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย66,4620.09
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว24,4010.05
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง33,6080.08
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด15,2290.02
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,7360.07
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,0090.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี104,0110.25
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ42,9310.14
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง32,9390.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,5000.16
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,4180.07
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,7660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13129,9970.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้25,5400.04
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง54,5180.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา32,7440.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02,9180.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง02,6250.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,4450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,1870.17
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง28353,9620.52
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3611,8420.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน128,3210.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,4560.16
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,4230.17
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12,9530.03
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม12,7640.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,7740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,7470.11
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ32,2390.13
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร32,7040.11
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่25733,4040.77
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย142,2800.61
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง62,6840.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง42,4870.16
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น24,4810.04
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง64,9240.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น33,9500.08
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่12,8930.03
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,01637,6642.70
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว268,4310.31
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา104,9380.20
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,3970.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย73,1210.22
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา13,6960.03
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง22,4150.08
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง52,5100.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,3410.15
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว11,9740.05
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา26623,9781.11
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ13616,1660.84
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน52,8520.18
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้73,5390.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง13,3040.03
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์30860,7970.51
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน169,2660.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4513,3430.34
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3311,1700.30
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง35,1160.06
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า55,8020.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ316,1700.50
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,1490.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน44,0710.10
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย15,1610.02
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย23,5650.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,9560.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล03,2940.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง05,2820.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง12,1520.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร32,9650.10
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์378,6180.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง127,3540.16
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย23,0040.07
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม63,2440.18
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,8810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41,7610.23
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00