ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

067 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์47818,9642.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง305,9140.51
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง105,2120.19
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง143,1560.44
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย345,1120.67
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว62,2900.26
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง212,7060.78
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม06620.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด111,7590.63
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง81,8310.44
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย32,0070.15
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว41,4490.28
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง71,0250.68
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด71,7550.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า131,3500.96
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21,1270.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี61,1570.52
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง37280.41
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ36510.46
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21,0120.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน78570.82
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2211,4940.19
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้91,6960.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง261,1422.28
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา148581.63
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง41,0720.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ24970.40
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง15019,3780.77
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา154,6840.32
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน242,6240.91
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ39610.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม38720.34
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว171,3281.28
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม21,0410.19
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ129451.27
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32851.05
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ109781.02
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ37200.42
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร31,1140.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน27520.27
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่349,2800.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย59920.50
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01,3100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง68420.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น61,0840.55
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน19912,3251.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว82,5170.32
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม15530.18
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง104432.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย66960.86
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา39070.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา301,9381.55
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง24830.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น34600.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข35040.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา286,9470.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ124,0150.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน48140.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้11,0770.09
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง41,2080.33
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ97951.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์31322,2461.41
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน214,1560.51
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย82,9180.27
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง71,8950.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน41,5970.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า71,1900.59
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ101,3140.76
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15360.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน51,4500.34
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย131,4170.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย101,3160.76
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น49820.41
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล27230.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว21,3200.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง36700.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร79860.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์73,1640.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง91,3670.66
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11,2100.08
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม08500.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย08430.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16110.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า07530.00