ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

067 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,22353,6302.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8017,1590.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4414,2080.31
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3610,5980.34
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7013,9990.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว217,1190.29
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง688,1550.83
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม73,2390.22
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด255,6180.44
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง94,4340.20
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,3610.13
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย276,2660.43
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว174,5040.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง162,9150.55
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด265,4470.48
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า303,3240.90
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย54,4910.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี393,9101.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ163,3450.48
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง214,1960.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน482,6261.83
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,5400.39
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,2660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11233,4010.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้235,1040.45
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง464,8480.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา342,6201.30
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง213,7740.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,6800.06
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,3491.04
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง39754,9830.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1911,8260.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน527,3760.70
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ93,2600.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,5820.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว164,0810.39
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม132,7380.47
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ233,0810.75
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก108531.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,2350.63
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ161,7480.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร93,2860.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน72,0330.34
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10930,1490.36
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,9930.43
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง114,6370.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง192,8370.67
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,2900.36
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง171,9700.86
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,2110.45
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,8960.26
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน53236,7081.45
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว177,0850.24
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,7340.52
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,4240.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย192,1990.86
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,0060.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา496,0750.81
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง192,4440.78
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น131,4330.91
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,6700.66
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ99900.91
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11524,6140.47
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3915,3510.25
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,6510.24
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้14,0340.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง233,8150.60
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,3380.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์91960,4551.52
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3811,6670.33
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย389,2750.41
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง245,3860.45
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน219,0520.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า155,2100.29
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ184,7510.38
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด141,5670.89
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย294,9960.58
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย233,7060.62
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32,6060.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล62,0290.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,5100.13
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร222,9470.75
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์219,8880.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง458,0920.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย103,3890.30
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม113,0790.36
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,2770.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย92,1100.43
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,3660.17