ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

067 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์40452,7150.77
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6014,8610.40
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง913,3870.07
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6613,8160.48
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2310,9070.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว115,9280.19
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง368,4020.43
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม144,1700.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด204,6290.43
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง103,8460.26
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11,7050.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย185,7980.31
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว183,4020.53
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง63,7610.16
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด154,5490.33
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า152,0340.74
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย63,7630.16
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี184,6350.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง52,1010.24
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ71,7700.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง102,4210.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน122,0200.59
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,1550.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11030,8230.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้385,5180.69
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง285,4660.51
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา133,3100.39
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง233,0610.75
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,3590.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง33162,2660.53
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3111,0800.28
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน385,8850.65
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ102,1660.46
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม182,1510.84
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว142,8480.49
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,2490.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ102,3740.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก56260.80
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ132,4990.52
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ471,8782.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร92,4170.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน81,6800.48
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8032,5260.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,1460.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง82,1140.38
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,5580.12
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,1690.22
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง93,6670.25
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น92,3370.39
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,5990.19
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31138,1140.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว248,4640.28
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา315,7360.54
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม71,3800.51
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง121,1401.05
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย173,8840.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา314,8020.65
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง42,0470.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4120.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น101,2300.81
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,7220.35
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว147831.79
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11223,0620.49
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3612,4660.29
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน122,7190.44
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,7700.17
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้53,8500.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง132,5380.51
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ132,1310.61
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์74553,5251.39
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน318,1560.38
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3712,3110.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3925,3210.15
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง145,9890.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,3630.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ207,2940.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด112,6920.41
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน85,8800.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย175,5760.30
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย123,4880.34
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล45,0610.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,9800.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว94,3840.21
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,9920.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร164,2750.37
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์511,9850.04
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง146,9610.20
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,5260.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม112,4470.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2080.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,2770.09