ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

063 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์62051,9881.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4114,2100.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4513,3020.34
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย5315,3060.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2412,6060.19
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง145,8310.24
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว85,9920.13
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43,7360.11
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด95,7650.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง44,1130.10
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,5260.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย86,4620.12
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว304,4010.68
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง73,6080.19
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด95,2290.17
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,7360.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย54,0090.12
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี114,0110.27
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง72,2540.31
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ112,9310.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง72,9390.24
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน152,5000.60
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,4180.21
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,7660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8429,9970.28
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้45,5400.07
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง74,5180.15
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา112,7440.40
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง42,9180.14
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง62,6250.23
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ31,4450.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง111,1870.93
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,16353,9622.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3511,8420.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน328,3210.38
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,4560.24
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม152,4230.62
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว122,9530.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,7640.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ82,7740.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48570.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ212,7470.76
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ132,2390.58
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร142,7040.52
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0020.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่28933,4040.87
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,2800.22
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง152,6840.56
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,4870.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น34,4810.07
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง94,9240.18
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น53,9500.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่122,8930.41
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน41037,6641.09
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว778,4310.91
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา114,9380.22
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง391,3972.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย153,1210.48
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา63,6960.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง32,4150.12
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง82,5100.32
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,3410.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6160.37
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว21,9740.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10723,9780.45
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8816,1660.54
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,8520.28
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,4370.07
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้103,5390.28
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง153,3040.45
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ61,8470.32
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,16060,7971.91
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน259,2660.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9113,3430.68
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6511,1700.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง95,1160.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า305,8020.52
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ366,1700.58
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด92,1490.42
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน124,0710.29
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย135,1610.25
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย193,5650.53
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,9560.07
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล103,2940.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง45,2820.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว143,9470.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง22,1520.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร152,9650.51
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์218,6180.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง237,3540.31
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย93,0040.30
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,2440.09
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,8810.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย71,7610.40
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,5560.23