ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

063 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์61952,7151.17
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4314,8610.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1713,3870.13
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6113,8160.44
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1310,9070.12
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว215,9280.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง188,4020.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม34,1700.07
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด84,6290.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง43,8460.10
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง61,7050.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย85,7980.14
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว133,4020.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง73,7610.19
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด44,5490.09
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า82,0340.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย13,7630.03
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี144,6350.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,1010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ91,7700.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง102,4210.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,0200.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,1550.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7230,8230.23
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้75,5180.13
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง175,4660.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา73,3100.21
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,3590.15
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,3790.51
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,07662,2661.73
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2611,0800.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน375,8850.63
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ92,1660.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,1510.56
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว82,8480.28
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,2490.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ82,3740.34
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ82,4990.32
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ81,8780.43
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร122,4170.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่18732,5260.57
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย82,1460.37
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง122,1140.57
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,5580.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น93,1690.28
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง83,6670.22
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,3370.21
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,5990.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25238,1140.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว508,4640.59
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา295,7360.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง131,1401.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย143,8840.36
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา184,8020.37
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง42,0470.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง12,4120.04
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,2300.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,7220.52
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ07170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11723,0620.51
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4512,4660.36
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,7190.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้53,8500.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง132,5380.51
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ112,1310.52
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์90153,5251.68
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน188,1560.22
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6612,3110.54
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5425,3210.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง85,9890.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า115,3630.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ207,2940.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,6920.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน45,8800.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย145,5760.25
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย93,4880.26
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น17,0490.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล75,0610.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง74,9800.14
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว64,3840.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง91,9920.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร74,2750.16
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1011,9850.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง156,9610.22
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย113,5260.31
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2080.05
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,2770.04