ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

063 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์41853,6300.78
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4117,1590.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2614,2080.18
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3011,6900.26
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4613,9990.33
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว187,1190.25
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง328,1550.39
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด335,6180.59
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง124,8910.25
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง72,5390.28
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย56,2660.08
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว124,5040.27
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง142,9150.48
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด175,4470.31
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า113,6370.30
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย14,8240.02
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี93,9100.23
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,3500.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ63,3450.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,6260.42
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ81,6760.48
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,3550.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13433,4010.40
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้115,1040.22
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง274,8480.56
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,6200.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง103,7740.26
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,8350.16
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ91,8900.48
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,4920.47
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,22754,9832.23
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2511,8260.21
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน537,3760.72
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ83,2600.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม262,5821.01
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว124,0810.29
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,7380.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ133,0810.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,2350.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ111,7480.63
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร83,2860.24
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน82,0330.39
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่20530,1490.68
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย222,9930.74
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง354,6370.75
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง63,0860.19
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น243,2900.73
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง61,9700.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,8250.07
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่101,8960.53
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน28636,7080.78
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว637,7520.81
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,7340.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง321,4242.25
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย102,1990.45
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา144,0060.35
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา426,6620.63
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41,9780.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง132,4440.53
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,6700.24
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว39710.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12427,0040.46
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7916,7330.47
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน193,1570.60
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้44,0340.10
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง173,8150.45
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ162,3380.68
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์76965,9231.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3311,6670.28
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย339,2750.36
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง45,3860.07
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน209,0520.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า205,2100.38
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ284,7570.59
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด121,5670.77
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน74,3870.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย164,9960.32
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,7060.70
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล42,0290.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,5100.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว53,9190.13
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,8110.11
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร112,9470.37
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์229,8880.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง328,0920.40
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย143,3890.41
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม53,3150.15
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2770.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02,1100.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,3660.04