ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

053 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิตัวตืด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคพยาธิตัวตืดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1051,9880.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง014,2100.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง513,3020.04
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย515,3060.03
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง112,6060.01
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง15,8310.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว45,9920.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,7360.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด15,7650.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง24,1130.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,5260.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย36,4620.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว04,4010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,6080.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด35,2290.06
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,0090.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี04,0110.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ12,9310.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง12,9390.03
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,5000.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,4180.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,7660.11
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน629,9970.02
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้05,5400.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง14,5180.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา02,7440.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง22,9180.07
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง22,6250.08
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,4450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,1870.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1453,9620.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา611,8420.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน28,3210.02
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,4560.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,9530.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม12,7640.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,7740.07
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,7040.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0020.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่933,4040.03
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,2800.26
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง52,6840.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,4870.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น04,4810.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง44,9240.08
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03,9500.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่22,8930.07
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน837,6640.02
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว58,4310.06
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา14,9380.02
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,6530.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,3970.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03,1210.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา13,6960.03
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง02,4150.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,5100.16
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,3410.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ21,1130.18
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา323,9780.01
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ216,1660.01
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,8520.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้53,5390.14
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง03,3040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1860,7970.03
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน29,2660.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน713,3430.05
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย211,1700.02
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง05,1160.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า15,8020.02
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ06,1700.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,1490.05
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน24,0710.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย05,1610.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,5650.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32,9560.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล13,2940.03
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง15,2820.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง32,1520.14
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02,9650.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์18,6180.01
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง27,3540.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,0040.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,2440.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,8810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7610.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00