ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล May 26, 2023

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ May 26, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

050 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิออนโคเซอร์คา
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคพยาธิออนโคเซอร์คาจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์032,6820.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง09,9530.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง08,0560.00
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย09,6190.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง06,2930.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว03,0650.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง03,4520.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02,7030.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด03,5900.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02,5590.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,5890.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย03,9810.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว02,5740.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง02,1290.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด02,8350.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01,7030.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย02,2170.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี02,1230.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01,3720.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ01,6670.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง02,1700.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน01,5330.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ08310.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา09440.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน018,8890.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้03,5350.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง02,6440.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา01,4890.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง01,8210.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง09100.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ07730.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง07640.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง033,8230.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา07,3180.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน05,4460.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ01,5920.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01,5370.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,0740.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01,7040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01,7580.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก04570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ01,6590.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,3790.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร01,7030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,2140.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่018,1510.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01,4540.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01,6300.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01,6840.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น02,7130.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง02,3980.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น01,9710.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5230.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน023,3750.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว05,2480.00
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา02,6000.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม09970.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง08680.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย01,8590.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา02,4050.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01,5460.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง01,5020.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น08770.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,0880.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ05510.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว05310.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ06920.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา014,4470.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ09,6420.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน01,5750.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน08250.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้02,0250.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง02,0640.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,2580.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์037,7040.00
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน01,7090.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน08,2330.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย06,3900.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง03,0830.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า03,4690.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ03,8810.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01,3310.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน02,6090.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย03,2270.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย02,1870.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น01,8850.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล01,9660.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง03,3110.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,5390.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,2470.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01,2930.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์05,3760.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง04,4010.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01,4140.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03350.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01,7220.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย09720.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า01,5050.00