ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

041 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากไวรัสอื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคจากไวรัสอื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15051,9880.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6614,2100.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง713,3020.05
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1815,3060.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5312,6060.42
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง205,8310.34
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว215,9920.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม103,7360.27
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด275,7650.47
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง104,1130.24
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง152,5260.59
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย86,4620.12
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว134,4010.30
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง103,6080.28
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด295,2290.55
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,7360.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย114,0090.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี54,0110.12
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,2540.18
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ112,9310.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง142,9390.48
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน152,5000.60
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ81,4180.56
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,7660.40
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8129,9970.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,5400.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง344,5180.75
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา52,7440.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง52,9180.17
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง62,6250.23
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ51,4450.35
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,1870.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8353,9620.15
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6211,8420.52
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน648,3210.77
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ82,4560.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,4230.29
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว112,9530.37
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม52,7640.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ72,7740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58570.58
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,7470.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ122,2390.54
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร22,7040.07
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน52,0020.25
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6733,4040.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย252,2801.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง02,6840.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,4870.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น104,4810.22
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง234,9240.47
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น63,9500.15
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่32,8930.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6137,6640.16
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว128,4310.14
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา154,9380.30
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,6530.30
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,3970.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย113,1210.35
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา103,6960.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,4150.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,5100.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,3410.15
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข101,6160.62
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ21,1370.18
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว41,9740.20
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ41,1130.36
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12023,9780.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3716,1660.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,8520.28
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้133,5390.37
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง153,3040.45
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16060,7970.26
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน539,2660.57
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7413,3430.55
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4311,1700.38
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง65,1160.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า205,8020.34
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ86,1700.13
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,1490.05
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,0710.25
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย245,1610.47
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย103,5650.28
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,9560.14
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล93,2940.27
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง85,2820.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว93,9470.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง52,1520.23
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร22,9650.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์438,6180.50
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง567,3540.76
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย313,0041.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม343,2441.05
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย132,8810.45
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7610.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า432,5561.68