ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

041 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากไวรัสอื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคจากไวรัสอื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15353,6300.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6415,6360.41
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1714,2080.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5910,5980.56
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3113,9990.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว146,4470.22
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง217,4270.28
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม113,2390.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด435,6180.77
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง24,4340.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,3610.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย76,2660.11
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว84,5040.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง32,9150.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด415,4470.75
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า133,3240.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย64,4910.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี43,9100.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,3500.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ23,3450.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง114,1960.26
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน92,6260.34
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,5400.39
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,2660.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10933,4120.33
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้285,1040.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง304,8480.62
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา172,6200.65
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง103,1430.32
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,6800.30
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ541,8902.86
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,2160.58
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13754,9830.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7711,8260.65
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน597,3760.80
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ103,2600.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม112,5820.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว74,0810.17
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม132,7380.47
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ53,0810.16
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ311,7481.77
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร33,2860.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0330.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3930,1490.13
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย602,9932.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง64,6370.13
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,8370.25
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น533,2901.61
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,2110.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่261,8961.37
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6736,7080.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว87,0850.11
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย72,1990.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา84,0060.20
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา876,0751.43
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง151,9780.76
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,4190.14
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว89710.82
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ38730.34
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12824,6140.52
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3615,3510.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้44,0340.10
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง63,8150.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,3380.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์14460,4550.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4211,6670.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย399,2750.42
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง34,8690.06
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน158,2030.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า144,8150.29
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ64,7430.13
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน54,3870.11
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย174,9960.34
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,7060.19
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,5100.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว53,9190.13
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์499,8880.50
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง738,0920.90
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย233,3890.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม443,0791.43
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2770.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย62,1100.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า322,3661.35