ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

039 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15252,7150.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1214,8610.08
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1113,3870.08
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย7313,8160.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4210,9070.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว275,9280.46
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง198,4020.23
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม04,1700.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด194,6290.41
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง233,8460.60
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11,7050.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย105,7980.17
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว123,4020.35
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง53,7610.13
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด34,5490.07
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,0340.10
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย13,7630.03
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี144,6350.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง122,1010.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง32,4210.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,0200.30
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4830,8230.16
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,5180.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง165,4660.29
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา93,3100.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง13,0610.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,3590.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12,0310.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14362,2660.23
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2511,0800.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน85,8850.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ102,1660.46
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,1510.42
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว302,8481.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,2490.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ92,3740.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ81,8780.43
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร72,4170.29
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10632,5260.33
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย142,1460.65
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,1140.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,5580.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,1690.22
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง53,6670.14
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,3370.30
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8538,1140.22
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว108,4640.12
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา75,7360.12
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย53,8840.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา94,8020.19
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,4120.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,7220.23
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ07170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6823,0620.29
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3712,4660.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,7190.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้83,8500.21
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง32,5380.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,1310.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21253,5250.40
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน178,1560.21
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5012,3110.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6425,3210.25
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง145,9890.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า265,3630.48
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ67,2940.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,6920.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน185,8800.31
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย135,5760.23
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,4880.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น17,0490.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล55,0610.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,9800.12
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว34,3840.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,9920.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร284,2750.65
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2111,9850.18
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง106,9610.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,5260.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม12,4470.04
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2080.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,2770.13