ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

039 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16053,6300.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1617,1590.09
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3614,2080.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6211,6900.53
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8113,9990.58
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว157,1190.21
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง378,1550.45
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม13,2390.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด125,6180.21
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง284,8910.57
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง102,5390.39
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย136,2660.21
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว174,5040.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง22,9150.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด105,4470.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า03,6370.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,8240.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73,9100.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,3500.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ123,3450.36
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง84,1960.19
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,6260.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,6760.30
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,3550.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9733,4010.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้135,1040.25
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง144,8480.29
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,6200.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,7740.08
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,8350.16
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,4920.20
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17854,9830.32
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3411,8260.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน257,3760.34
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ183,2600.55
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม132,5820.50
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว414,0811.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม192,7380.69
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ213,0810.68
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,2350.40
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร263,2860.79
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน22,0330.10
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12430,1490.41
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,9930.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง104,6370.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง73,0860.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น173,2900.52
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง61,9700.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,8250.25
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,8960.37
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12336,7080.34
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว157,7520.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,7340.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย52,1990.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา84,0060.20
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา266,6620.39
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4440.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6700.18
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8527,0040.31
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5816,7330.35
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน43,1570.13
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้84,0340.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง33,8150.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12,3380.04
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์37165,9230.56
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5511,6670.47
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย669,2750.71
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง235,3860.43
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน169,0520.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า605,2101.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ194,7570.40
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด111,5670.70
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน154,3870.34
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย204,9960.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย173,7060.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32,6060.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล62,0290.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง84,5100.18
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร452,9471.53
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์349,8880.34
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง118,0920.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย73,3890.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,3150.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2770.04
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า142,3660.59