ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

032 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4418,9640.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง185,9140.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง165,2120.31
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง153,1560.48
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย235,1120.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว832,2903.62
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง192,7060.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม116621.66
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด101,7590.57
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง101,8310.55
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง46930.58
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย192,0070.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว171,4491.17
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง11,0250.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด171,7550.97
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า121,0981.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย191,1271.69
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี197682.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง107281.37
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ66510.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง51,0120.49
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน38570.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ95251.71
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3911,4940.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้81,6960.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง91,1420.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา58580.58
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง141,0721.31
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง05070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ74971.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง134852.68
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6219,3780.32
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา174,6840.36
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน62,6240.23
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ29610.21
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18720.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31,0230.29
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม21,0410.19
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ29450.21
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ29780.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ27200.28
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร71,1140.63
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน37520.40
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่69,2800.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย99920.91
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง21,3100.15
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง28420.24
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น01,0840.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่54901.02
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน312,3250.02
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว22,5170.08
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม05530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย26960.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา29070.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01,9380.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง94831.86
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง16680.15
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข25040.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว163234.95
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา36,9470.04
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ14,0150.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน28140.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน05690.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้21,0770.19
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง31,2080.25
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ07950.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1022,2460.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน34,1560.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย72,9180.24
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง261,8951.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01,5970.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า71,1900.59
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ41,3140.30
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด05360.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน41,4500.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย131,4170.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย71,3160.53
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น09820.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล17230.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง56520.77
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,3200.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง06700.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร09860.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์123,1640.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง721,3675.27
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61,2100.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม38500.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย108431.19
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย286114.58
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า57530.66