ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

032 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์45253,6300.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง15817,1590.92
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7114,2080.50
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22810,5982.15
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย27113,9991.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว6057,1198.50
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2158,1552.64
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม693,2392.13
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด895,6181.58
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง824,4341.85
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง102,3610.42
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย716,2661.13
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1144,5042.53
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง512,9151.75
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1945,4473.56
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1863,3245.60
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย984,4912.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1073,9102.74
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง782,3503.32
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ553,3451.64
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง604,1961.43
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน382,6261.45
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ331,5402.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,2660.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน27133,4010.81
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1665,1043.25
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1594,8483.28
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา452,6201.72
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1933,7745.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1941,68011.55
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ541,8902.86
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง371,4922.48
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง31554,9830.57
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13411,8261.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน457,3760.61
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ443,2601.35
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,5820.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว24,0810.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม172,7380.62
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ453,0811.46
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ241,7481.37
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร783,2862.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน262,0331.28
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4630,1490.15
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย492,9931.64
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง704,6371.51
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง322,8371.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น293,2900.88
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น92,2110.41
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่341,8961.79
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8836,7080.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว77,0850.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,7340.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง71,4240.49
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย22,1990.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,0060.32
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1106,0751.81
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง641,9783.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4440.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,6700.30
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว409714.12
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ268732.98
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8624,6140.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6315,3510.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน63,1570.19
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน271,6511.64
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้184,0340.45
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง243,8150.63
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,3380.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์24560,4550.41
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน21611,6671.85
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1529,2751.64
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง395,3860.72
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน519,0520.56
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า155,2100.29
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ624,7511.30
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด191,5671.21
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน444,3871.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2574,9965.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย523,7061.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32,6060.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล72,0290.34
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1434,5103.17
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว293,9190.74
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,8110.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร262,9470.88
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1319,8881.32
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4898,0926.04
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย503,3891.48
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม143,0790.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย442,2771.93
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย602,1102.84
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า522,3662.20