ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

032 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11152,7150.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3614,8610.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง613,3870.04
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3813,8160.28
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1310,9070.12
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว855,9281.43
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง138,4020.15
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม404,1700.96
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด234,6290.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง263,8460.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง171,7051.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย395,7980.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว383,4021.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง133,7610.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด634,5491.38
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า352,0341.72
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย353,7630.93
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี124,6350.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง412,1011.95
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ11,7700.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง152,4210.62
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,0200.20
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,1550.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,0380.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1430,8230.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,5180.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง95,4660.16
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา23,3100.06
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง03,0610.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,3590.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11962,2660.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1311,0800.12
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน175,8850.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,1660.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม22,1510.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว272,8480.95
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,2490.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,3740.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,4990.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ121,8780.64
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52,4170.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน11,6800.06
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1832,5260.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,1460.28
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง32,1140.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง52,5580.20
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น183,1690.57
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง43,6670.11
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,3370.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2138,1140.06
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว768,4640.90
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา45,7360.07
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,3800.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย673,8841.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,8020.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,0470.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,7220.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ57170.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3723,0620.16
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ212,4660.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,7190.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้113,8500.29
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง62,5380.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,1310.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1253,9490.02
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน218,1560.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1112,3110.09
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1825,3210.07
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง25,9890.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า285,3630.52
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ67,2940.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด52,6920.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน35,8800.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย85,5760.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย03,4880.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น07,0490.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล55,0610.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง224,9800.44
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,9920.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร54,2750.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์8211,9850.68
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4276,9616.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย793,5262.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม332,4471.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย802,2083.62
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1481,7908.27
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า3752,27716.47