ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

027 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รากสาดใหญ่
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้รากสาดใหญ่จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6552,7150.12
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5114,8610.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1713,3870.13
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3413,8160.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง710,9070.06
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว155,9280.25
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง58,4020.06
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1274,1703.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด104,6290.22
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง93,8460.23
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง571,7053.34
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย325,7980.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว93,4020.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,7610.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด34,5490.07
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า62,0340.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย783,7632.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี44,6350.09
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง322,1011.52
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ51,7700.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง232,4210.95
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,0200.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,1550.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา661,0386.36
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1330,8230.04
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้05,5180.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง05,4660.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา33,3100.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,0610.10
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ02,0310.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1462,2660.02
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา511,0800.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน35,8850.05
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,1510.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,8480.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,2490.13
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ02,3740.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,4990.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,8780.05
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,4170.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน131,6800.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2832,5260.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,1460.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,1140.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,5580.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น23,1690.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง73,6670.19
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,3370.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4038,1140.10
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว278,4640.32
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา75,7360.12
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,1400.44
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย53,8840.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,8020.04
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง112,0470.54
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง82,4120.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,2300.08
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข221,7221.28
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ196902.75
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว147831.79
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1723,0620.07
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1712,4660.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,7190.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้23,8500.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง102,5380.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,1310.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11453,9490.21
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน138,1560.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10612,3110.86
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1425,3210.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง25,9890.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า445,3630.82
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ57,2940.07
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,6920.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน95,8800.15
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1185,5762.12
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย23,4880.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล15,0610.02
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1894,9803.80
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51,9920.25
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร24,2750.05
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6011,9850.50
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง396,9610.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย583,5261.64
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม672,4472.74
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย652,2082.94
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย171,7900.95
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า472,2772.06