ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

027 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รากสาดใหญ่
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้รากสาดใหญ่จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6153,6300.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3617,1590.21
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1814,2080.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1810,5980.17
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2513,9990.18
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว287,1190.39
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง88,1550.10
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม233,2390.71
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด335,6180.59
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง64,8910.12
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง582,5392.28
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย406,2660.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว254,5040.56
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง62,9150.21
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด115,4470.20
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า73,3240.21
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย744,8241.53
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53,9100.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง222,3500.94
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ123,3450.36
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง844,1962.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน292,6261.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,5400.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา541,3553.99
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1633,4010.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้15,1040.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง14,8480.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา32,6200.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,7740.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,8350.05
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,8900.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,4920.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง754,9830.01
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา611,8260.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน37,3760.04
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13,2600.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7380.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ93,0810.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร03,2860.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน82,0330.39
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่630,1490.02
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,9930.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง04,6370.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง23,0860.06
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น23,2900.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,2110.36
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4136,7080.11
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว157,7520.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,7340.23
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย22,1990.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,0060.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา36,0750.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง222,4440.90
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,4330.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6700.54
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ759907.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว129711.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3627,0040.13
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2216,7330.13
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน91,6510.55
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้44,0340.10
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง93,8150.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,3380.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7265,9230.11
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7211,6670.62
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย259,2750.27
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง175,3860.32
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน49,0520.04
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า285,2100.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ74,7570.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน164,3870.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย484,9960.96
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,7060.30
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น162,6060.61
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1394,5103.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9190.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร32,9470.10
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1099,8881.10
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง758,0920.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย573,3891.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม353,3151.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย432,2771.89
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย552,1102.61
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า352,3661.48