ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi5
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

018 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3552,7150.07
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3114,8610.21
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1013,3870.07
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1213,8160.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง210,9070.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว195,9280.32
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง48,4020.05
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม454,1701.08
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด884,6291.90
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง203,8460.52
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง81,7050.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย75,7980.12
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว313,4020.91
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง113,7610.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด324,5490.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า82,0340.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย213,7630.56
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี14,6350.02
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,1010.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ41,7700.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง322,4211.32
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,0200.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,1550.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน830,8230.03
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,5180.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง75,4660.13
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา03,3100.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง313,0611.01
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง131,3590.96
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12,0310.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง161,3791.16
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5162,2660.08
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2011,0800.18
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน185,8850.31
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,1660.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม112,1510.51
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว72,8480.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม72,2490.31
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ332,3741.39
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26260.32
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ162,4990.64
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ141,8780.75
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,4170.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31,6800.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5132,5260.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย102,1460.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง32,1140.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,5580.12
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง33,6670.08
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5638,1140.15
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว118,4640.13
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา195,7360.33
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,3800.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย43,8840.10
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,8020.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,0470.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4120.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,2300.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,7220.29
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว37830.38
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4823,0620.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2312,4660.18
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน92,7190.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน71,7700.40
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้63,8500.16
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง122,5380.47
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ192,1310.89
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5753,5250.11
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน148,1560.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2112,3110.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย725,3210.03
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง295,9890.48
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,3630.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ47,2940.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด132,6920.48
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน45,8800.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย385,5760.68
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,4880.20
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น167,0490.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล65,0610.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง754,9801.51
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,9920.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร84,2750.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1211,9850.10
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง416,9610.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,5260.23
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม112,4470.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย252,2081.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,2770.22