ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

018 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5153,6300.10
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9215,6360.59
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2014,2080.14
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง110,5980.01
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1513,9990.11
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1127,1191.57
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง97,4270.12
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม213,2390.65
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2275,6184.04
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง154,4340.34
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง152,3610.64
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย136,2660.21
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว304,5040.67
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด235,4470.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า143,3240.42
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย634,4911.40
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73,9100.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,3500.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ33,3450.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง664,1961.57
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,6260.11
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,5400.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,2660.24
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1333,4120.04
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้255,1040.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง194,8480.39
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,6200.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง293,7740.77
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,6800.36
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ91,8900.48
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง121,3490.89
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4854,9830.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2811,8260.24
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน467,3760.62
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ673,2602.06
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม82,5820.31
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว214,0810.51
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม272,7380.99
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ353,0811.14
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก98531.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ181,7481.03
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร233,2860.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0330.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2830,1490.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,9930.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง114,6370.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง62,8370.21
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,2900.24
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น42,2110.18
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่201,8961.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5736,7080.16
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว227,0850.31
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,7340.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,4240.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย42,1990.18
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,0060.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา106,0750.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง151,9780.76
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4440.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข141,6700.84
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5624,6140.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6815,3510.44
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน113,1570.35
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101,6510.61
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้84,0340.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง283,8150.73
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,3380.17
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5860,4550.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1111,6670.09
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย219,2750.23
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง145,3860.26
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน179,0520.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า75,2100.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ94,7510.19
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41,5670.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน54,3870.11
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย454,9960.90
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,7060.13
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น182,6060.69
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล942,0294.63
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1114,5102.46
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว53,9190.13
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง61,8110.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร22,9470.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์239,8880.23
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง258,0920.31
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย123,3890.35
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม163,0790.52
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย152,2770.66
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า82,3660.34