ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

017 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตเป็นพิษ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตเป็นพิษจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์32853,6300.61
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง14117,1590.82
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6514,2080.46
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3210,5980.30
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2913,9990.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว327,1190.45
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง308,1550.37
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม163,2390.49
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด525,6180.93
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง84,8910.16
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง92,3610.38
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย256,2660.40
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว454,5041.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง122,9150.41
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด185,4470.33
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า153,3240.45
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย144,4910.31
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี513,9101.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง152,3500.64
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ143,3450.42
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง194,1960.45
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน242,6260.91
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ331,5402.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,2660.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8733,4010.26
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้275,1040.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง104,8480.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,6200.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง173,7740.45
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ111,8900.58
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง81,4920.54
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18454,9830.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4411,8260.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน407,3760.54
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ223,2600.67
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม172,5820.66
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว214,0810.51
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม192,7380.69
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ203,0810.65
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ432,2351.92
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ191,7481.09
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร143,2860.43
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน162,0330.79
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่26030,1490.86
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย12,9930.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง214,6370.45
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง312,8371.09
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น413,2901.25
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง71,9700.36
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,2110.05
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่131,8960.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22036,7080.60
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว247,0850.34
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม441,7342.54
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง251,4241.76
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย122,1990.55
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา244,0060.60
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา476,0750.77
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง91,9780.46
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง172,4440.70
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,4330.77
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,6700.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว89710.82
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ138731.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13524,6140.55
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ13015,3510.85
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน583,1571.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน261,6511.57
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้174,0340.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง683,8151.78
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ382,3381.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์20060,4550.33
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4911,6670.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย529,2750.56
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง705,3861.30
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1009,0521.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า265,2100.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ194,7510.40
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด291,5671.85
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย304,9960.60
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย193,7060.51
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น92,6060.35
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล402,0291.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง94,5100.20
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง151,8110.83
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร192,9470.64
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์599,8880.60
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง548,0920.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย213,3890.62
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม173,0790.55
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย72,2770.31
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย92,1100.43
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า222,3660.93