ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

017 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตเป็นพิษ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตเป็นพิษจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8718,9640.46
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง385,9140.64
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง185,2120.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง83,1560.25
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย95,1120.18
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว12,2900.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง72,7060.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม76621.06
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด171,7590.97
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง101,8310.55
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง56930.72
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย182,0070.90
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว161,4491.10
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง41,0250.39
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด21,7550.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า21,0980.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21,1270.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี127681.56
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง27280.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21,0120.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน38570.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ95251.71
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22730.73
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2111,4940.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้91,6960.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง71,1420.61
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา38580.35
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11,0720.09
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง14850.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6119,3780.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา264,6840.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน242,6240.91
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ49610.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม58720.57
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว91,0230.88
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม81,0410.77
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ59450.53
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ249782.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ107201.39
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน247523.19
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่889,2800.95
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย39920.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง31,3100.23
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง118421.31
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น51,0840.46
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่74901.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6112,3250.49
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว82,5170.32
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม175533.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง144433.16
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย66960.86
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา29070.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา291,9381.50
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง24830.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง156682.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น34600.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข15040.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ52262.21
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา426,9470.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ384,0150.95
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน298143.56
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน105691.76
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้51,0770.46
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง151,2081.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ37950.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5822,2460.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน74,1560.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย152,9180.51
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง241,8951.27
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน101,5970.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า81,1900.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ11,3140.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15360.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน31,4500.21
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย81,4170.56
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย41,3160.30
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น39820.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง06520.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3200.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง26700.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร29860.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์43,1640.13
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง81,3670.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย71,2100.58
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม148501.65
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย48430.47
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย56110.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40