ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi6
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

017 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตเป็นพิษ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตเป็นพิษจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์24852,7150.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง13414,8610.90
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6313,3870.47
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1613,8160.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3010,9070.28
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว115,9280.19
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง328,4020.38
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม194,1700.46
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด344,6290.73
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง373,8460.96
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง21,7050.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย265,7980.45
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว353,4021.03
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง203,7610.53
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด234,5490.51
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า52,0340.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย83,7630.21
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี644,6351.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง102,1010.48
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ141,7700.79
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง122,4210.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,0200.54
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ261,1552.25
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5230,8230.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้305,5180.54
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง15,4660.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา33,3100.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,3590.37
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ42,0310.20
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง271,3791.96
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11362,2660.18
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5711,0800.51
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน715,8851.21
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ132,1660.60
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม62,1510.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว272,8480.95
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม492,2492.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ222,3740.93
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก66260.96
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ502,4992.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ221,8781.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร162,4170.66
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน211,6801.25
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่31432,5260.97
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,1460.19
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง292,1141.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง272,5581.06
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น193,1690.60
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง133,6670.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,5990.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18038,1140.47
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว238,4640.27
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา255,7360.44
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม161,3801.16
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง181,1401.58
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย393,8841.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา214,8020.44
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง132,0470.64
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง162,4120.66
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,2300.73
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,7220.29
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ77170.98
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา15023,0620.65
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6212,4660.50
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน502,7191.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน231,7701.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้173,8500.44
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง352,5381.38
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ342,1311.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์20153,9490.37
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1438,1561.75
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1912,3110.15
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1925,3210.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1125,9891.87
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า275,3630.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ137,2940.18
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด82,6920.30
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน215,8800.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย505,5760.90
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย193,4880.54
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น77,0490.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล185,0610.36
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,9800.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง101,9920.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร164,2750.37
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2511,9850.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง476,9610.68
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย263,5260.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม622,4472.53
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย192,2080.86
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า542,2772.37