ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

007 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคทางเดินหายใจ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค วัณโรคทางเดินหายใจจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11552,7150.22
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1614,8610.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1513,3870.11
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย5313,8160.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1910,9070.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว255,9280.42
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง298,4020.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม24,1700.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด154,6290.32
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง253,8460.65
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11,7050.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย255,7980.43
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว113,4020.32
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง113,7610.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด64,5490.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,0340.15
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย83,7630.21
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี134,6350.28
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,1010.29
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ71,7700.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง62,4210.25
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน52,0200.25
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,1550.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6830,8230.22
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้345,5180.62
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง295,4660.53
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา103,3100.30
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,0610.49
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ112,0310.54
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง91,3790.65
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10562,2660.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3311,0800.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน145,8850.24
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ172,1660.78
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม162,1510.74
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว282,8480.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม142,2490.62
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ182,3740.76
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ272,4991.08
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ141,8780.75
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร382,4171.57
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน191,6801.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11732,5260.36
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย172,1460.79
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง362,1141.70
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,5580.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น393,1691.23
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง193,6670.52
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,3370.51
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่91,5990.56
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8638,1140.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว318,4640.37
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา205,7360.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม71,3800.51
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย133,8840.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา264,8020.54
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง52,0470.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง192,4120.79
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,2300.41
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,7220.35
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ76901.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ37170.42
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7723,0620.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2012,4660.16
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน262,7190.96
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน71,7700.40
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้453,8501.17
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง52,5380.20
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,1310.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12753,9490.24
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน708,1560.86
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1812,3110.15
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3125,3210.12
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง315,9890.52
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า135,3630.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ187,2940.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด102,6920.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน65,8800.10
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย535,5760.95
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย243,4880.69
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น87,0490.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล145,0610.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง454,9800.90
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว34,3840.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง141,9920.70
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร124,2750.28
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2511,9850.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง186,9610.26
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย43,5260.11
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม82,4470.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2080.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย81,7900.45
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,2770.26