ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

007 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคทางเดินหายใจ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค วัณโรคทางเดินหายใจจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13253,6300.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2515,6360.16
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3114,2080.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3710,5980.35
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7713,9990.55
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว317,1190.44
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง197,4270.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด125,6180.21
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง354,4340.79
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,3610.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย256,2660.40
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว214,5040.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง92,9150.31
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด255,4470.46
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า33,3240.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย84,4910.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี183,9100.46
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,3500.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ123,3450.36
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง84,1960.19
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,6260.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,5400.32
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11033,4120.33
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้235,1040.45
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง354,8480.72
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา232,6200.88
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง93,7740.24
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,6800.24
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ151,8900.79
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง91,3490.67
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17654,9830.32
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4611,8260.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน687,3760.92
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ353,2601.07
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม212,5820.81
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว444,0811.08
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม492,7381.79
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ273,0810.88
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก88530.94
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ302,2351.34
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ211,7481.20
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร363,2861.10
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน222,0331.08
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12030,1490.40
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย262,9930.87
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง314,6370.67
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง232,8370.81
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น293,2900.88
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง371,9701.88
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น112,2110.50
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่121,8960.63
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10236,7080.28
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว417,0850.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,7340.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย192,1990.86
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา474,0061.17
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา176,0750.28
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง131,9780.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง152,4440.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข101,6700.60
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ79900.71
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว59710.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13824,6140.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3815,3510.25
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน403,1571.27
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน231,6511.39
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1024,0342.53
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง243,8150.63
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ152,3380.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21660,4550.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2811,6670.24
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย959,2751.02
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง825,3861.52
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน949,0521.04
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า345,2100.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ314,7510.65
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด251,5671.60
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน204,3870.46
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย844,9961.68
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย383,7061.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น132,6060.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล172,0290.84
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง794,5101.75
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง131,8110.72
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร242,9470.81
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์289,8880.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง218,0920.26
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,3890.15
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม73,0790.23
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย112,1100.52
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า112,3660.46