ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

007 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคทางเดินหายใจ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค วัณโรคทางเดินหายใจจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3818,9640.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง85,9140.14
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง85,2120.15
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง43,1560.13
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย145,1120.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว102,2900.44
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง22,7060.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม26620.30
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด11,7590.06
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง121,8310.66
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง36930.43
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย202,0071.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว41,4490.28
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง21,0250.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด71,7550.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า11,0980.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย11,1270.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี37680.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง47280.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง41,0120.40
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน08570.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22730.73
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3411,4940.30
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้101,6960.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง51,1420.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา48580.47
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง71,0720.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ64971.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง14850.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4319,3780.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา284,6840.60
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน182,6240.69
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ169611.66
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม218722.41
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว71,0230.68
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม251,0412.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ159451.59
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก02850.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ129781.23
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ67200.83
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร301,1142.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน57520.66
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่299,2800.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย99920.91
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง181,3101.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง98421.07
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น61,0840.55
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่54901.02
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4012,3250.32
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว192,5170.75
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม05530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย26960.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา109071.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา181,9380.93
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง44830.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง86681.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น34600.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข125042.38
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว23230.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา246,9470.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ114,0150.27
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน168141.97
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน75691.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้241,0772.23
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง61,2080.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ67950.75
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6322,2460.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน114,1560.26
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย422,9181.44
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง301,8951.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน171,5971.06
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า91,1900.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ51,3140.38
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด85361.49
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน81,4500.55
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย221,4171.55
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย81,3160.61
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น89820.81
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล97231.24
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง66520.92
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3200.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง56700.75
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร99860.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์63,1640.19
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง11,3670.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย41,2100.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม48500.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย18430.12
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16110.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40