ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

006 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์28153,6300.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง13915,6360.89
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8014,2080.56
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง10910,5981.03
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย12113,9990.86
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว166,4470.25
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง527,4270.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม203,2390.62
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด425,6180.75
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง44,4340.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง122,3610.51
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย486,2660.77
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว434,5040.95
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง72,9150.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด605,4471.10
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1253,3243.76
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย104,4910.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี263,9100.66
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง302,3501.28
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ123,3450.36
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง864,1962.05
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน252,6260.95
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,5400.32
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา291,2662.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12133,4120.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้285,1040.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง254,8480.52
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา432,6201.64
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง183,1430.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ181,8900.95
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง181,2161.48
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง21054,9830.38
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3711,8260.31
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน887,3761.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1363,2604.17
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม212,5820.81
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว184,0810.44
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม592,7382.15
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ293,0810.94
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก178531.99
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,2350.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ71,7480.40
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร243,2860.73
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน172,0330.84
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4730,1490.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย142,9930.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง554,6371.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง332,8371.16
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น253,2900.76
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง311,9701.57
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น322,2111.45
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31536,7080.86
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว707,0850.99
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม761,7344.38
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง101,4240.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย512,1992.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา594,0061.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา556,0750.91
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง441,9782.22
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง322,4441.31
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น211,4331.47
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข331,4192.33
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ69900.61
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ198732.18
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา25924,6141.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4415,3510.29
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน163,1570.51
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1354,0343.35
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง593,8151.55
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12,3380.04
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์39260,4550.65
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6511,6670.56
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย899,2750.96
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง854,8691.75
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน248,2030.29
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า534,8151.10
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ854,7431.79
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41,5670.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1384,3873.15
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย434,9960.86
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1633,7064.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น442,6061.69
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล92,0290.44
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,5100.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว73,9190.18
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง661,8113.64
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร462,9471.56
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์999,8881.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1638,0922.01
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย223,3890.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม893,0792.89
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย352,2771.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย342,1101.61
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า582,3662.45