ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi8
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

006 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14652,7150.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6614,8610.44
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2213,3870.16
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย7913,8160.57
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9110,9070.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว85,9280.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง188,4020.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม354,1700.84
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด314,6290.67
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง273,8460.70
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง61,7050.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย245,7980.41
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว403,4021.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง133,7610.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด194,5490.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า92,0340.44
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย133,7630.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี174,6350.37
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง412,1011.95
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ61,7700.34
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง482,4211.98
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน202,0200.99
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา141,0381.35
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3430,8230.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้75,5180.13
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง105,4660.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา573,3101.72
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง173,0610.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,3590.74
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ102,0310.49
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13762,2660.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2511,0800.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน575,8850.97
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ502,1662.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,1510.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว142,8480.49
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม592,2492.62
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ202,3740.84
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก146262.24
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,4990.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,8780.16
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร192,4170.79
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน91,6800.54
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4932,5260.15
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,1460.28
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง162,1140.76
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง222,5580.86
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น173,1690.54
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง503,6671.36
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น312,3371.33
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,5990.44
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน16838,1140.44
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว548,4640.64
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา215,7360.37
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม311,3802.25
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย923,8842.37
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,8020.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง422,0472.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4120.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น141,2301.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข181,7221.05
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ106901.45
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ127171.67
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา18323,0620.79
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2912,4660.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน652,7192.39
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้643,8501.66
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง102,5380.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,1310.19
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์24653,5250.46
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน288,1560.34
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน13812,3111.12
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5725,3210.23
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง345,9890.57
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า395,3630.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ577,2940.78
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด302,6921.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน755,8801.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย255,5760.45
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย283,4880.80
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น967,0491.36
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล195,0610.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,9800.10
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง191,9920.95
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร524,2751.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3411,9850.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง646,9610.92
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย143,5260.40
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม312,4471.27
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย382,2081.72
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า262,2771.14