ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

006 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7518,9640.40
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง345,9140.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง155,2120.29
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง183,1560.57
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย385,1120.74
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว112,2900.48
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง152,7060.55
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม16620.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด181,7591.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง61,8310.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย192,0070.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว111,4490.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง111,0251.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด121,7550.68
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า201,0981.82
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย11,1270.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี97681.17
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง87281.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ16510.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง161,0121.58
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน128571.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ15250.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42731.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2611,4940.23
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้41,6960.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง21,1420.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา218582.45
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง51,0720.47
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ54971.01
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง54851.03
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6819,3780.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา274,6840.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน352,6241.33
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ349613.54
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18720.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31,0230.29
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม91,0410.86
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ69450.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ49780.41
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ37200.42
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร21,1140.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน37520.40
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่129,2800.13
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย49920.40
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง71,3100.53
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง18420.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น251,0842.31
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12812,3251.04
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว302,5171.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม115531.99
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง24430.45
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย336964.74
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา79070.77
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา141,9380.72
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง74831.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง106681.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น184603.91
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข65041.19
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ62262.65
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา456,9470.65
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ94,0150.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน118141.35
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน15690.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้291,0772.69
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง81,2080.66
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ07950.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10322,2460.46
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน214,1560.51
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย602,9182.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง221,8951.16
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน81,5970.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า81,1900.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ291,3142.21
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด45360.75
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน621,4504.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย101,4170.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย411,3163.12
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น129821.22
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3200.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง146702.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร149861.42
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์263,1640.82
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง121,3670.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย101,2100.83
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม128501.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย348434.03
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย26110.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า97531.20