ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

004 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคบิดมีตัว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคบิดมีตัวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์051,9880.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง014,2100.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง013,3020.00
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย115,3060.01
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1712,6060.13
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง95,8310.15
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว35,9920.05
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,7360.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด15,7650.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง344,1130.83
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง92,5260.36
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย06,4620.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว04,4010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง03,6080.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด05,2290.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย174,0090.42
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี14,0110.02
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ02,9310.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,9390.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,5000.12
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,4180.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา161,7660.91
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน029,9970.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้185,5400.32
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง04,5180.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา02,7440.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02,9180.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง02,6250.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,4450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,1870.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง053,9620.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา011,8420.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน08,3210.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,4560.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,9530.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,7640.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ02,7740.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร122,7040.44
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1233,4040.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,2800.18
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง452,6841.68
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น14,4810.02
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง24,9240.04
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03,9500.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่62,8930.21
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน537,6640.01
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว18,4310.01
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา174,9380.34
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,3970.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03,1210.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา73,6960.19
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง22,4150.08
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,5100.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,3410.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา023,9780.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ016,1660.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,8520.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,5390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง03,3040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,8470.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์060,7970.00
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน09,2660.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน013,3430.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย011,1700.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง05,1160.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า05,8020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ16,1700.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด22,1490.09
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน14,0710.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย75,1610.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย03,5650.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,9560.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล03,2940.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง25,2820.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13,9470.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง22,1520.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02,9650.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์138,6180.15
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง807,3541.09
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย243,0040.80
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม233,2440.71
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,8810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,5560.23