ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

004 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคบิดมีตัว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคบิดมีตัวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์228,2890.01
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง07,2190.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง06,3870.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง105,0900.20
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย07,5400.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว03,3260.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง03,3080.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม01,0420.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด12,6550.04
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง92,1920.41
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย02,4840.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01,7400.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง01,2800.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด02,6510.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01,6450.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย12,1790.05
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี11,7780.06
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01,0990.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ06510.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01,5680.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน11,2830.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ05250.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา44410.91
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน016,9110.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้02,5600.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง12,2190.05
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา01,2490.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง01,6210.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง05070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ14970.20
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง028,7340.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา06,9720.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน03,8710.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ01,4030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01,3470.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,0390.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01,5460.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01,4100.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก04070.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ01,3950.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,0720.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร81,6440.49
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,1470.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่712,1670.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01,4370.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง241,9731.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01,0280.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น01,9880.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,0690.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น01,3420.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่17470.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน318,3070.02
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว13,1230.03
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม06870.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง06800.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย01,1110.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา41,4690.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา162,3490.68
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง09410.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง09640.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น06580.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข07540.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ05030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว04190.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา09,0090.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ06,6590.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน01,0860.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน09170.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01,6960.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01,4590.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,1630.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์127,2790.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15,9870.02
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย13,6240.03
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง02,8310.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน03,0520.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01,9240.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ22,1430.09
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด38450.36
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน02,1610.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย22,1110.09
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01,9210.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น21,2090.17
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล01,0760.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง06520.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,9950.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง09950.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01,4430.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์23,8990.05
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง201,3671.46
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย21,7580.11
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม91,3420.67
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01,0270.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย09660.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า01,1360.00