ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

H02 ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญขาติไทยจำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์29,581261,13111.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,63468,0172.40
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง14,91062,17023.98
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,58236,1054.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย12,73467,23618.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว5,01922,31622.49
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5,08731,61616.09
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2048,0362.54
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,90117,31810.98
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2,11316,45412.84
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง5448,5036.40
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4,02121,53718.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว37713,3872.82
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง9669,8099.85
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11016,3680.67
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า868,1491.06
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย12815,3820.83
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,65313,48812.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2,8097,00440.11
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1,7559,17419.13
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง79610,4797.60
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน4197,1615.85
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2915,5645.23
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา903,8832.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5,280136,7063.86
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้15714,6021.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง80416,1644.97
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1275,1092.49
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1699,7421.73
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง374,3930.84
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ7394,89815.09
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง473,9291.20
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,554262,4700.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา64242,1161.52
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน10624,6560.43
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ468,8310.52
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม177,3070.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว9210,7130.86
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม267,7480.34
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ309,5600.31
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32,3220.13
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ155,7240.26
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ65,4070.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11410,0891.13
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน345,9150.57
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่569133,3420.43
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย229,7040.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3311,7310.28
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง188,9810.20
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น198,7670.22
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง165,1920.31
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น304,8730.62
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่05,0110.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,135167,6131.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว54531,5881.73
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม355,1360.68
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง54,0520.12
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย356,9580.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา8512,4740.68
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6120,0110.30
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1105,7001.93
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง806,6291.21
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น83,8690.21
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข204,5260.44
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ123,5460.34
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว462,3311.97
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ4012,68114.96
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา835111,0490.75
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8,07270,95311.38
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1710,8310.16
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน55,0550.10
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้6413,9910.46
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง5612,6890.44
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ437,0790.61
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์26,370287,5919.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4,36738,16011.44
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย15,54634,34645.26
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง47719,6722.42
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,17546,2492.54
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1,37819,7016.99
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,72418,6469.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด215,7280.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2,63912,60820.93
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย18,94918,949100.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย16615,0531.10
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น7,3547,354100.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล477,5030.63
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง13,32014,15694.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว7,3977,397100.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง946,1291.53
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1619,6321.67
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์10,41744,49023.41
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2,13827,4097.80
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1,66111,60414.31
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม58310,3135.65
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย725,8621.23
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย3096,9694.43
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2,5757,94932.39