ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

H02 ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญขาติไทยจำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14,481136,48310.61
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง56928,1592.02
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5,83427,83220.96
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง81717,6454.63
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6,93836,47419.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,1009,98321.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2,09013,16315.88
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม852,7203.13
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด8538,03710.61
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง9527,48012.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1932,2388.62
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,9788,49123.30
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1535,4422.81
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4164,4169.42
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด398,0050.49
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า154,0780.37
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย986,1741.59
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี7806,34112.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1,2793,07841.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ3601,87019.25
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง3354,2627.86
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1473,4434.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ531,8282.90
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา571,3214.31
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,76569,5703.97
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้357,1360.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4127,9195.20
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา432,4811.73
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง944,3212.18
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,1830.17
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1961,24415.76
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,3341.05
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,238135,8120.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16524,1790.68
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน7512,4480.60
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ193,7340.51
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม73,9840.18
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว585,4211.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม124,2080.29
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ284,3110.65
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก59830.51
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ14,0950.02
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ23,9950.05
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร405,0800.79
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน163,2230.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14954,8680.27
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย144,8500.29
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง215,0650.41
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง13,3040.03
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น25,1130.04
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง42,8750.14
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น332,8281.17
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่22,0400.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31783,3740.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว9212,4900.74
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม251,9911.26
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง02,1040.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย43,4780.12
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา264,6150.56
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา267,5830.34
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง712,5762.76
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,6210.42
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,5380.72
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข112,2200.50
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ171,6111.06
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว241,0582.27
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17520.13
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16737,9140.44
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ16,26927,63158.88
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน123,2680.37
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน102,6570.38
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้185,3000.34
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง244,6350.52
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ73,0330.23
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8,306117,6727.06
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2,52919,95712.67
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5,08214,17135.86
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง30410,6972.84
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน16013,1271.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5346,9897.64
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2507,8333.19
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด72,3250.30
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน9556,40814.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย7,7547,754100.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย687,3490.93
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น3,5543,554100.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล273,9280.69
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1,6611,88388.21
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3,6283,628100.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง263,3270.78
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร664,7401.39
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3,48116,75920.77
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5154,72810.89
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1,0486,29616.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2944,0807.21
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย152,6930.56
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1352,7025.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า8493,37125.19