ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

H01 ร้อยละผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,02418,96410.67
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1415,9142.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,1785,21222.60
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1883,1565.96
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,1785,11223.04
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว5262,29022.97
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5372,70619.84
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม216623.17
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1631,7599.27
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2141,83111.69
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง646939.24
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4592,00722.87
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว471,4493.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1081,02510.54
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด101,7550.57
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า51,0980.46
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย111,1270.98
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี12876816.67
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง33172845.47
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ13265120.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง541,0125.34
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน338573.85
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ215254.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา112734.03
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน49711,4944.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้91,6960.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง861,1427.53
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา278583.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง231,0722.15
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ7649715.29
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง74851.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18719,3780.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา404,6840.85
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน212,6240.80
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ59610.52
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18720.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว81,0230.78
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม51,0410.48
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ39450.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32851.05
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ19780.10
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ07200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร131,1141.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน27520.27
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่349,2800.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย39920.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง61,3100.46
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง18420.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น71,0840.65
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่14900.20
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6512,3250.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว202,5170.79
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม95531.63
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย36960.43
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา49070.44
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา71,9380.36
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง94831.86
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง26680.30
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น44600.87
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข55040.99
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว83232.48
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ12260.44
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา386,9470.55
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2,6154,01565.13
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน48140.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้71,0770.65
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง71,2080.58
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ37950.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,50122,2466.75
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5394,15612.97
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,0672,91836.57
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง581,8953.06
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน191,5971.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า971,1908.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ561,3144.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2101,45014.48
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,4171,417100.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย251,3161.90
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น982982100.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง58265289.26
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,3201,320100.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง116701.64
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร239862.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6583,16420.80
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1031,3677.53
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1831,21015.12
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม588506.82
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย48430.47
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย356115.73
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า16275321.51