ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

H01 ร้อยละผู้ป่วยที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6,11453,63011.40
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง45117,1592.63
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3,47114,20824.43
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง63911,6905.47
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3,30713,99923.62
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,6007,11922.48
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,6258,15519.93
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม843,2392.59
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด5255,6189.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง5544,89111.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2042,5398.03
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1,2206,26619.47
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1384,5043.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3483,19410.90
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด365,4470.66
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า333,6370.91
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย394,8240.81
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี6694,28415.62
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง9642,35041.02
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ6323,34518.89
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2974,1967.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1502,6265.71
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1141,6766.80
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา321,3552.36
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,40233,4014.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้255,1040.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2674,8485.51
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา812,6203.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง683,7741.80
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง91,8350.49
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ3121,89016.51
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง331,4922.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง55454,9831.01
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา23011,8261.94
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน407,3760.54
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ193,2600.58
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,5820.27
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว424,0811.03
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,7380.37
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ113,0810.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร413,2861.25
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่13830,1490.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย82,9930.27
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง144,6370.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง103,0860.32
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,2900.24
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง61,9700.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น202,8250.71
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน48836,7081.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1257,7521.61
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม141,7340.81
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,4240.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย132,1990.59
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา374,0060.92
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา266,6620.39
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง361,9781.82
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง222,4440.90
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6700.54
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ51,0960.46
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว249712.47
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ15187317.30
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา20127,0040.74
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,95116,73311.66
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน93,1570.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,6510.12
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้184,0340.45
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง173,8150.45
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ162,3380.68
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,72665,9238.69
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,39911,66711.99
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4,2749,27546.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1365,3862.53
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1779,0521.96
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3605,2106.91
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4264,7578.96
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด91,5670.57
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน9464,38721.56
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4,9964,996100.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย433,7061.16
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2,6062,606100.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล222,2280.99
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง4,1864,51092.82
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3,9193,919100.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง341,8111.88
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร592,9472.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2,1909,88822.15
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5688,0927.02
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย5113,38915.08
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1823,3155.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย232,2771.01
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย712,1103.36
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า6532,36627.60