ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล August 8, 2022

Server : cmi5
ประมวลผลวันที่ August 8, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

G03 ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined ในผู้ป่วยที่เสียชีวิต
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนข้อมูลผู้ป่วยใน ที่เสียชีวิต ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdx เป้นรหัส Ill Definedจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดที่เสียชีวิต ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdxร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1501,35711.05
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง162366.78
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง9999.09
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย183275.50
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง141499.40
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1362.78
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2812.47
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1714.29
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด91277.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง105817.24
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0140.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย21910.53
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว82729.63
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง5549.26
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1166.25
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1128.33
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1250.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3417.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1333.33
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ070.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21612.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2219.52
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ32114.29
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน527996.51
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้43810.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง21811.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1812.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2296.90
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1812.50
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง040.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง981,5326.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา122205.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน6926.52
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ41921.05
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3348.82
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว43411.76
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32313.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1195.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0180.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0230.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0280.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน090.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่699996.91
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3339.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง31030.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง41723.53
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1263.85
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1714.29
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น060.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1425.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน496837.17
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว101069.43
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา9979.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0150.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21811.11
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0380.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา96713.43
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง51926.32
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง83026.67
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข070.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ21513.33
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ040.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา566448.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2220510.73
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน21315.38
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้5588.62
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0220.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0130.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์801,5895.03
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน71016.93
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4715.63
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2563.57
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง128214.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า73917.95
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0270.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1425.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2405.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1323.13
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2306.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0100.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1911.11
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง31030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2277.41
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง52917.24
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2316.45
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์41422.82
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5707.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย43511.43
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1137.69
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย070.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1812.50