ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

G03 ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined ในผู้ป่วยที่เสียชีวิต
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนข้อมูลผู้ป่วยใน ที่เสียชีวิต ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdx เป้นรหัส Ill Definedจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดที่เสียชีวิต ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdxร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6556311.55
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3624.84
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2395.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง33010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย41203.33
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0130.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1293.45
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม010.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด44010.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง32810.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย050.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1205.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด060.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2825.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0150.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1250.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ050.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1425.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน060.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2926510.94
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้030.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1812.50
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา050.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1166.25
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ020.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง427205.83
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา85315.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0280.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1911.11
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0100.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0150.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม080.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1714.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ060.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1119.09
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร41330.77
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1616.67
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่242998.03
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย070.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง030.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1119.09
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1520.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน193076.19
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1541.85
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1147.14
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง040.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0140.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1195.26
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2365.56
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง080.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0210.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1714.29
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3220415.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ64015.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน050.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1520.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ060.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์457176.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0210.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1254.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง43013.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0130.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1119.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ080.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด020.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1234.35
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1147.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย090.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2922.22
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1616.67
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง020.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1812.50
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง090.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร060.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1511.96
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41723.53
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2825.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม090.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1911.11
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1425.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า040.00