ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

G03 ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined ในผู้ป่วยที่เสียชีวิต
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนข้อมูลผู้ป่วยใน ที่เสียชีวิต ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdx เป้นรหัส Ill Definedจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดที่เสียชีวิต ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdxร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2011,56612.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง131707.65
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1614810.81
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1915112.58
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย202986.71
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2306.67
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง91207.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2728.57
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด91137.96
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง87011.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง21811.11
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2296.90
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3348.82
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง6688.82
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด52420.83
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า21118.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย040.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี129013.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง080.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ62425.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21811.11
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน31915.79
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3427.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1616.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน959989.52
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0150.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2523.85
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา31816.67
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง54710.64
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0110.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง030.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1722,1198.12
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา61354.44
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5845.95
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0140.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1313.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2385.26
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0150.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1205.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1911.11
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1254.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1156.67
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2336.06
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน090.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่799917.97
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3387.89
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1147.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง3387.89
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2484.17
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง080.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น060.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่070.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน579575.96
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว121309.23
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1263.85
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31816.67
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย3506.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา4775.19
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา41153.48
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0190.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1283.57
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น32412.50
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1175.88
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ21315.38
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0110.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา718178.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2624910.44
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1175.88
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน050.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้85614.29
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1205.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1166.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1192,4734.81
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3555.45
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1462.17
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง81008.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน91108.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า4449.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ64114.63
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0130.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1303.33
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1492.04
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1234.35
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น31421.43
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32114.29
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2825.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว41625.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41428.57
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0340.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์141748.05
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง129712.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย42218.18
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม21414.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย060.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1128.33