ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

G02 ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdx เป้นรหัส Ill Definedจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdxร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์82518,9644.35
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2805,9144.73
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2525,2124.83
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2913,1569.22
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2705,1125.28
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว212,2900.92
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2082,7067.69
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม516627.70
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1851,75910.52
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1141,8316.23
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง586938.37
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1092,0075.43
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1441,4499.94
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง801,0257.80
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1551,7558.83
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1091,0989.93
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย481,1274.26
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี647688.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง657288.93
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ466517.07
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง661,0126.52
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน638577.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ355256.67
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา132734.76
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน73211,4946.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้971,6965.72
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง931,1428.14
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา668587.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1071,0729.98
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง285075.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ314976.24
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง344857.01
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง92719,3784.78
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5904,68412.60
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2112,6248.04
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ689617.08
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม548726.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว491,0234.79
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1221,04111.72
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ889459.31
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก192856.67
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ13897814.11
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ9672013.33
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1861,11416.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน9375212.37
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5089,2805.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย11399211.39
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1591,31012.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12484214.73
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1141,08410.52
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่5649011.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน50812,3254.12
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1822,5177.23
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม345536.15
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง9244320.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย7669610.92
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา769078.38
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1511,9387.79
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง6148312.63
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง11066816.47
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น444609.57
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข5650411.11
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว3332310.22
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ182267.96
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4096,9475.89
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1884,0154.68
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน10081412.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน8756915.29
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1671,07715.51
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1811,20814.98
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ10279512.83
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์93622,2464.21
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2074,1564.98
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1382,9184.73
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1751,8959.23
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1521,5979.52
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า911,1907.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ561,3144.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด5953611.01
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1441,4509.93
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย701,4174.94
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย781,3165.93
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น599826.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล9072312.45
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง576528.74
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว811,3206.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง346705.07
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร389863.85
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1073,1643.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง471,3673.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1271,21010.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม428504.94
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย428434.98
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย266114.26
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า607537.97