ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

G02 ร้อยละของการให้รหัสโรคหลัก (Pdx) เป็นรหัส Ill Defined
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdx เป้นรหัส Ill Definedจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีรหัส Pdxร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,53053,6304.72
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง72917,1594.25
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง58714,2084.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,03811,6908.88
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย72713,9995.19
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว387,1190.53
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5468,1556.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1923,2395.93
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด5095,6189.06
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3054,8916.24
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2302,5399.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2956,2664.71
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว4534,50410.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2353,1947.36
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด5005,4479.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3793,63710.42
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2244,8244.64
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3354,2847.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1812,3507.70
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2053,3456.13
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง3304,1967.86
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1772,6266.74
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1501,6768.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา841,3556.20
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,07133,4016.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3475,1046.80
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3484,8487.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2012,6207.67
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3443,7749.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง881,8354.80
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1711,8909.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง691,4924.62
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,58554,9834.70
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา99011,8268.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5307,3767.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2233,2606.84
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1112,5824.30
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2474,0816.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2062,7387.52
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2523,0818.18
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก698538.09
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2422,23510.83
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ2031,74811.61
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3833,28611.66
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2532,03312.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,48730,1494.93
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2822,9939.42
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง5914,63712.75
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง4213,08613.64
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น3273,2909.94
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1431,9707.26
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2562,8259.06
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2251,89611.87
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,43936,7083.92
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4497,7525.79
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1501,7348.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2831,42419.87
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2142,1999.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3244,0068.09
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6096,6629.14
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2251,97811.38
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง3722,44415.22
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2341,43316.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1591,6709.52
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ661,0966.02
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว759717.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ648737.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,29327,0044.79
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ88416,7335.28
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน3633,15711.50
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2381,65114.42
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้5644,03413.98
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง4863,81512.74
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2622,33811.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,41365,9233.66
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน60811,6675.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3849,2754.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง4225,3867.84
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน8979,0529.91
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3195,2106.12
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2164,7574.54
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1221,5677.79
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน5074,38711.56
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2174,9964.34
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2353,7066.34
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1752,6066.72
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2132,2289.56
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2464,5105.45
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1583,9194.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1111,8116.13
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1592,9475.40
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4099,8884.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2738,0923.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2733,3898.06
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1793,3155.40
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1002,2774.39
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย862,1104.08
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2012,3668.50