ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล August 8, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ August 8, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

G01 ร้อยละของข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่า Adjusted RW = 0จำนวนข้อมูลผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์043,9850.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง012,0290.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง112,1510.01
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย011,0810.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง29,8510.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว04,8530.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง07,2960.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม22,1920.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด04,1150.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง03,1380.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง51,4900.34
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย585,2591.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว02,7290.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13,4780.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด04,0980.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01,8050.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03,4110.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี32,0840.14
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01,4890.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ01,7700.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง82,4210.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน01,8320.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ08990.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา57560.66
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน025,3210.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้14,5720.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง03,0970.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา81,0660.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02,4910.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,7030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง25875734.08
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5453,0360.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา09,9190.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน04,7110.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ01,9170.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01,7890.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,3020.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01,8430.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01,8500.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก05560.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ01,9970.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,6810.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,1990.05
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน21,3580.15
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3426,3170.13
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01,6950.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01,6880.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง41,6980.24
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น02,8240.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง02,9680.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1101,6506.67
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,1690.09
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน331,8560.01
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว27,0260.03
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา04,3550.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,2170.16
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,0310.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย02,9470.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา04,8020.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01,7030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง01,9960.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น09930.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,3380.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว06170.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ26320.32
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา020,7330.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ012,4660.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน342,0491.66
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน301,6371.83
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้23,2950.06
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง252,2301.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,7290.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์043,4790.00
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน2716,4914.18
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน09,9960.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย46318,0292.57
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2845,0605.61
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า23,8940.05
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ156,1020.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,2380.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน05,1260.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย04,5720.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย02,9160.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2,4045,82541.27
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล84,6630.17
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2143,8455.57
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,8150.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร04,0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2210,3080.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง45,4990.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย462,8851.59
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม01,9060.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย71,9160.37
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย51,5170.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า21,9690.10