ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F12 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ.เอกชน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยรักษาต่อ รพ.เอกชน ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนการส่งออกผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์702,4202.89
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง26560.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง145792.42
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง13710.27
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย61,4760.41
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว28900.22
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง36780.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03370.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด36730.45
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง15470.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22540.79
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย09110.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว66570.91
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง03370.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด21891.06
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า03400.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03550.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี14680.21
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง43591.11
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ04580.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง14900.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32571.17
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ12070.48
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01580.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12490.40
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้03960.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง12790.36
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1781.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง01620.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11630.61
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01150.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง02340.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง142,5700.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา08440.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน04140.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22100.95
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01500.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว03380.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม03020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ03000.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0640.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01580.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร13260.31
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน03010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่01,2770.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง05700.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง05110.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น03710.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง02100.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น04600.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02420.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31771.69
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว02940.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01380.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01460.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03130.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา05120.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01650.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01710.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง04210.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01000.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01290.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0920.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01300.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา05640.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0360.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0590.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31521.97
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04900.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง26640.30
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12740.36
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์256,3970.39
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน23130.64
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย64812.50
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง74341.61
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน22200.91
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า61444.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ02700.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11460.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2484.17
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย13770.27
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย33160.95
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น5756.67
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล62522.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง212239.42
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว51074.67
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31352.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร62642.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์42471.62
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง32611.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย32091.44
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม02610.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01700.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02290.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02080.00