ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F11 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยไปรักษานอกเขตสุขภาพที่ 1
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยรักษาต่อ นอกเขตสุขภาพที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนการส่งออกผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์61,1290.53
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12610.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง02390.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง02140.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย26270.32
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4671,04644.65
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง03170.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม01260.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด13630.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02690.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0790.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย03850.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว02500.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง01480.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด13160.32
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01470.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย11220.82
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี12110.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง11810.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0820.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01920.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน01430.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0650.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0670.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน0890.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,1751,37485.52
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง01110.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0410.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0590.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0390.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0390.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0620.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4,7316,10677.48
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16290.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน22220.90
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0450.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1741.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว33850866.54
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01800.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01440.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0310.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ01340.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0890.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร01470.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01530.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่24550.44
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01290.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง02100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01520.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น02390.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01500.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02330.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01100.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3,2093,30697.07
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01210.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0630.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1611.64
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย21732267.39
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา01860.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0570.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0980.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง01550.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0310.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0610.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0530.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0380.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0280.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11730.58
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0560.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน01160.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0790.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01760.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง02180.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01480.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์152,7300.55
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0300.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0220.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง02330.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01130.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า080.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0850.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0600.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0230.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01380.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย31545469.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0400.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล01220.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0290.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0400.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0760.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01480.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์01130.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0350.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย52060885.53
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม31312.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0520.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย17423773.42
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0780.00