ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F11 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยไปรักษานอกเขตสุขภาพที่ 1
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยรักษาต่อ นอกเขตสุขภาพที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนการส่งออกผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์172,4200.70
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง26560.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15790.17
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9891,32374.75
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย111,4760.75
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว08900.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง06780.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03370.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด16730.15
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง05470.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง02540.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย19110.11
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว26570.30
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง03120.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11890.53
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า03130.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย30666146.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี04270.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง03590.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ14580.22
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง04900.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน02570.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01870.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61577079.87
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน02490.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้03960.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง02790.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0780.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง01620.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง14230546.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01150.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง02340.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง162,5700.62
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา08440.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน34140.72
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02100.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม31502.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว03380.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม03020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ03000.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0640.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01580.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร03260.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน03010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่51,2770.39
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง05700.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง20671728.73
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น03710.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง02100.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03550.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02420.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน111776.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว63092468.18
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01380.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01460.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03130.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา05120.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01500.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01710.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง04210.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11001.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01290.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0800.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01300.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2,3922,91382.11
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,3801,41697.46
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0590.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01520.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04900.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง06640.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12740.36
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,02811,39544.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน13130.32
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย75780594.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง04340.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02200.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01440.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ02700.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01460.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0480.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย03770.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13160.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0750.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02250.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง12230.45
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01070.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01350.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02640.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์02470.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง02610.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย02090.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม02610.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01700.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42291.75
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02080.00