ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F10 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนการส่งออกผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3442,42014.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง23865636.28
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6057910.36
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7737120.75
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย631,4764.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว138901.46
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง7167810.47
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม133373.86
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด96731.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง55470.91
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง72542.76
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย169111.76
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว156572.28
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง95911.52
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด81894.23
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า113403.24
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย143553.94
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี168012.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง33590.84
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ54581.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134902.65
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน162576.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ162077.73
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31581.90
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน02490.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้93962.27
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง102793.58
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา4785.13
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11620.62
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11630.61
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01150.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง32341.28
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง282,5701.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา18440.12
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน04140.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02100.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01500.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว03380.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม03020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ13000.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0640.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01580.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร03260.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน03010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่791,2776.19
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง05700.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง05110.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น03710.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง02100.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น04600.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02420.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4417724.86
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว142944.76
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01380.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11460.68
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย03130.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา05120.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01650.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01710.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง04210.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01000.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01290.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01860.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01300.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7656413.48
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0360.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0590.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01520.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04900.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง16640.15
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02740.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1066,3971.66
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน03130.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0480.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง14340.23
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02200.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11440.69
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ12700.37
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01460.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0480.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย13770.27
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย03160.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0750.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล04240.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง02230.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01070.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01350.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02640.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5924723.89
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง6026122.99
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย122095.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม142615.36
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย111706.47
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย222299.61
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า102084.81