ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F10 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนการส่งออกผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9078411.48
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8020539.02
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง141857.57
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3413425.37
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย324157.71
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว93972.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง267953.27
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1811.23
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด32541.18
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง06230.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง4795.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย63081.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว12140.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13340.30
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด82023.96
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2962.08
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0650.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี7808.75
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง21151.74
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0820.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง41103.64
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน3903.33
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5657.69
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1412.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน0610.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01330.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1561.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1283.57
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1372.70
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0390.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0390.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1621.61
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง169721.65
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา03740.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน01490.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0260.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0490.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0730.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01250.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0900.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0230.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ01010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0610.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0910.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่113373.26
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0850.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01480.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01230.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น01920.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0710.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน277934.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว21011.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0470.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0420.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0790.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา01180.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0450.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0520.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง01070.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0180.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0470.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0330.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0280.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1913613.97
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2365.56
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0860.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0470.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01030.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01850.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01000.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์386,9960.54
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0250.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย07020.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01550.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0540.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า070.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0400.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0350.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0140.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0840.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0950.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02820.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0700.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0290.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0300.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0490.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01110.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์349336.56
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง113531.43
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2603.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม4854.71
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0420.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2326.25
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า5618.20