ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F09 อัตราส่วนค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ผู้ป่วยส่งต่อ (รับเข้า) ต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รวม (RW) ของผู้ป่วยในส่งต่อแบบรับเข้า ในช่วงเวลาที่กำหนดค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รวม (RW) ของผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก) ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์59,829.2210,911.715.48
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01,294.220.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0953.470.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0483.040.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4,104.902,976.171.38
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0890.300.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0874.010.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0236.350.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0621.840.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0460.980.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0195.440.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0776.780.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0571.760.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0333.670.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0149.670.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0287.990.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0269.340.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0467.230.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง85.81295.220.29
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0421.170.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0477.460.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน14.62271.130.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0170.650.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2.34117.900.02
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12,962.83828.4715.65
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0345.520.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง312.57305.601.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา072.920.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0167.400.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง19.42110.950.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0119.910.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0195.580.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง44,628.578,976.654.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา01,490.240.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0569.660.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0230.340.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0157.130.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0287.850.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0245.870.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0262.520.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก049.120.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0198.230.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0174.180.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0294.110.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0260.190.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่03,330.630.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0185.350.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0400.350.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0386.780.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0261.390.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01390.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0284.510.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0139.810.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน62.09461.760.13
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0399.020.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0102.820.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0116.350.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0307.490.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0425.710.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0117.200.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0139.400.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0299.250.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น076.610.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0120.460.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ059.150.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว087.210.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ065.370.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา01,289.350.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ047.720.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน073.730.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0115.590.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0497.210.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0587.670.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0209.830.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์66,611.1222,255.422.99
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน80.53420.520.19
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย053.300.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0424.130.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0198.980.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0169.610.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ185.36374.210.50
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0200.080.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน043.580.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0309.280.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0306.530.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น050.690.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0176.330.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0159.060.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว087.660.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0123.680.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0388.640.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0476.990.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0469.320.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0179.460.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0158.720.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0118.610.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0161.280.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0166.680.00