ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F09 อัตราส่วนค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ผู้ป่วยส่งต่อ (รับเข้า) ต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รวม (RW) ของผู้ป่วยในส่งต่อแบบรับเข้า ในช่วงเวลาที่กำหนดค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รวม (RW) ของผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก) ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์20,734.193,914.155.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0422.860.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0315.290.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01920.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,850.23890.802.08
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0369.020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0287.820.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม055.590.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0199.800.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0246.820.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง080.710.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0270.690.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0182.120.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0114.330.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0159.400.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า086.390.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย040.490.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี094.630.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง31.6083.230.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ090.030.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0115.050.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน13.8187.050.16
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ056.730.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.5327.940.02
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4,528.34168.2426.92
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0106.880.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง76.3654.071.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา032.270.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง029.640.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง4.2722.920.19
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ028.370.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง050.670.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง15,027.533,570.774.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0706.180.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0241.470.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ032.510.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม054.600.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว051.780.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม096.300.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ090.620.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.200.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ085.380.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ083.320.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร090.850.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน079.230.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0876.570.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย065.480.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0146.010.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0101.450.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0122.320.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่069.080.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0223.510.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0156.190.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม034.490.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง027.240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย083.150.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0117.340.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา053.930.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง045.190.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง063.510.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น011.880.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข036.670.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว022.060.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ014.800.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0308.090.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ041.170.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.200.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน039.460.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.250.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0178.740.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ067.680.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21,465.957,592.272.83
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน68.6833.942.02
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย025.630.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0128.280.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน063.300.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า012.220.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ43.0461.610.70
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด048.030.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน08.160.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย077.570.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย084.570.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น019.420.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล065.620.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง017.920.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว022.590.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง040.700.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0157.840.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0202.460.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง042.350.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย051.350.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม058.870.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย026.440.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย019.360.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า039.740.00