ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F07 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยในส่งต่อ (รับเข้า) ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted RW)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยในที่ผ่านระบบส่งต่อ (รับเข้า) ในช่วงเวลาที่กำหนดค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในที่ผ่านระบบส่งต่อ (รับเข้า) ในช่วงเวลาเดียวกันเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,015,554,78259,583.3817,044.26
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง00-
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง00-
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง00-
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย48,043,8594,092.5411,739.37
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว00-
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง00-
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม00-
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด00-
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง00-
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง00-
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย00-
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว00-
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง00-
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด00-
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า00-
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย00-
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี00-
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง188,15985.162,209.48
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ00-
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง00-
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน68,09114.464,708.92
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ00-
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา6,0232.282,641.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน188,012,81612,900.9414,573.57
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้00-
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3,285,347310.0810,595.16
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา00-
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง00-
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง123,82819.296,419.28
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ00-
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง00-
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง642,772,54044,474.4714,452.62
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา00-
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน00-
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ00-
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม00-
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว00-
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม00-
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ00-
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก00-
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ00-
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ00-
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร00-
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน00-
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่00-
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย00-
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง00-
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง00-
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น00-
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง00-
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น00-
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่00-
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน608,63461.639,875.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว00-
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม00-
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง00-
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย00-
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา00-
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา00-
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง00-
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง00-
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น00-
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข00-
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ00-
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว00-
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ00-
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา00-
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ00-
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน00-
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน00-
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้00-
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง00-
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ00-
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์852,103,78265,018.3913,105.58
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน464,32780.825,745.20
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย00-
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง00-
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน00-
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า00-
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,059,578184.435,745.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด00-
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน00-
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย00-
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย00-
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น00-
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล00-
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง00-
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว00-
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง00-
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร00-
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์00-
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง00-
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย00-
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม00-
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย00-
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย00-
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า00-