ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F06 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นใน ช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งต่อ (ส่งต่อ) ในช่วงเวลาเดียวกันเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10,753.172,4194.45
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,248.566561.90
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง920.605791.59
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง432.823351.29
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2,887.741,4761.96
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว887.708901.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง871.906781.29
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม235.383370.70
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด621.016730.92
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง459.895470.84
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง193.762540.76
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย775.189110.85
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว569.126570.87
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง295.973120.95
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด148.341890.78
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า265.563130.85
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย268.603550.76
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี435.134271.02
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง293.383590.82
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ421.174580.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง475.464900.97
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน271.132571.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ154.431870.83
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา117.901580.75
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน826.932493.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้345.523960.87
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง305.602791.10
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72.92780.93
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง165.681621.02
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง110.951630.68
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ119.911151.04
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง195.582340.84
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8,896.782,5703.46
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,490.248441.77
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน569.664141.38
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ230.342101.10
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม156.061501.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว287.853380.85
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม244.723020.81
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ262.523000.88
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก49.12640.77
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ198.232270.87
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ174.181581.10
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร294.113260.90
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน259.693010.86
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3,304.511,2772.59
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย180.352220.81
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง400.355700.70
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง385.415110.75
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น261.133710.70
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1392100.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น214.153550.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่139.812420.58
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน461.281772.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว399.022941.36
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม102.821380.75
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง115.711460.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย307.493130.98
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา425.715120.83
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา106.281500.71
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง138.621710.81
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง298.144210.71
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น76.611000.77
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข120.461290.93
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ52.46800.66
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว87.211300.67
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ65.371070.61
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,276.825602.28
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ47.72361.33
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน73.73581.27
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน115.591520.76
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้496.764901.01
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง587.676640.89
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ209.832740.77
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22,159.416,4023.46
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน417.343131.33
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย53.30481.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง419.924340.97
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน198.982200.90
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า168.461441.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ374.212701.39
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด200.081461.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน43.25480.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย308.603770.82
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย306.243160.97
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น50.69740.69
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล158.172250.70
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง158.622220.71
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว87.661070.82
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง123.681350.92
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร388.102641.47
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์401.492471.63
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง466.222611.79
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย179.462090.86
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม158.722610.61
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย118.611700.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย161.282280.71
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า165.372080.80