ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F06 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยส่งต่อ (ส่งออก)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นใน ช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งต่อ (ส่งต่อ) ในช่วงเวลาเดียวกันเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5,641.511,1295.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง476.712611.83
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง365.852391.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง316.192141.48
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,291.146272.06
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว543.065790.94
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง363.663171.15
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม99.271260.79
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด293.393630.81
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง284.392691.06
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง80.71791.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย353.263850.92
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว212.722500.85
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง148.841481.01
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด257.033160.81
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า136.121470.93
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย77.281220.63
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี217.902111.03
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง143.141810.79
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ90.03821.10
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง196.201921.02
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน146.271431.02
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ56.73650.87
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41.67670.62
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน244.04892.74
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้162.521990.82
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง105.481110.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา45.54411.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง55.22590.94
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง22.92390.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ28.37390.73
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง50.67620.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,152.271,3903.71
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,223.476291.95
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน339.062221.53
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ53.71451.19
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม82.16741.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว156.461700.92
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม134.161800.75
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ150.861441.05
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26.33310.85
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ116.501340.87
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ131.48891.48
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร144.571470.98
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน123.361530.81
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,165.684552.56
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย104.781290.81
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง201.062100.96
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง133.911520.88
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น180.102390.75
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง110.121500.73
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น147.012330.63
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่103.881100.94
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน274.631082.54
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว181.991211.50
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม44.98630.71
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง44.04610.72
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย144.651351.07
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา174.331860.94
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา67.02571.18
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง78.48980.80
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง94.971550.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น26.91310.87
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข47.10610.77
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ50.92530.96
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว26.09380.69
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ14.80280.53
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา380.461732.20
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ57.41561.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน98.931160.85
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน73.67790.93
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้162.061760.92
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง211.722180.97
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ101.041480.68
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9,433.172,7303.46
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน38.57301.29
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย37.46221.70
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง192.042330.82
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน141.211131.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า12.6171.80
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ104.60851.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด77.34601.29
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน13.61230.59
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย132.601380.96
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย128.541390.92
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น26.27400.66
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล95.161220.78
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง17.92280.64
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว29.13400.73
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง57.73760.76
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร206.321481.39
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์221.331131.96
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง40.24351.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย84.44890.95
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม86.021310.66
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย30.22520.58
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย44.23640.69
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52.93780.68