ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F05 สัดส่วนผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ทั้งภายในจังหวัดและ ภายนอกจังหวัด ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันสัดส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,41953,6300.05
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง65617,1590.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง57914,2080.04
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง37111,6900.03
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,47613,9990.11
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว8907,1190.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง6788,1550.08
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3373,2390.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด6735,6180.12
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง5474,8910.11
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2542,5390.10
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย9116,2660.15
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว6574,5040.15
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3373,1940.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1895,4470.03
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3403,6370.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3554,8240.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4684,2840.11
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3592,3500.15
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ4583,3450.14
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง4904,1960.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2572,6260.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2071,6760.12
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1581,3550.12
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน24933,4010.01
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3965,1040.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2794,8480.06
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา782,6200.03
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1623,7740.04
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1631,8350.09
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1151,8900.06
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2341,4920.16
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,57054,9830.05
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา84411,8260.07
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4147,3760.06
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2103,2600.06
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1502,5820.06
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3384,0810.08
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม3022,7380.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3003,0810.10
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก648530.08
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2272,2350.10
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1581,7480.09
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3263,2860.10
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน3012,0330.15
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,27730,1490.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2222,9930.07
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง5704,6370.12
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง5113,0860.17
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น3713,2900.11
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง2101,9700.11
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น4602,8250.16
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2421,8960.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17736,7080.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2947,7520.04
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1381,7340.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1461,4240.10
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย3132,1990.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา5124,0060.13
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1656,6620.02
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1711,9780.09
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง4212,4440.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1001,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1291,6700.08
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ921,0960.08
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1309710.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1078730.12
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา56027,0040.02
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3616,7330.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน583,1570.02
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1521,6510.09
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้4904,0340.12
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง6643,8150.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2742,3380.12
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6,39765,9230.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน31311,6670.03
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย489,2750.01
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง4345,3860.08
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2209,0520.02
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1445,2100.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2704,7570.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1461,5670.09
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน484,3870.01
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3774,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3163,7060.09
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น742,6060.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2522,2280.11
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2224,5100.05
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1073,9190.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1351,8110.07
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2642,9470.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2479,8880.02
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2618,0920.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2093,3890.06
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2613,3150.08
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1702,2770.07
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2282,1100.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2082,3660.09