ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F05 สัดส่วนผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ทั้งภายในจังหวัดและ ภายนอกจังหวัด ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันสัดส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์78418,9640.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2055,9140.03
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1855,2120.04
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1343,1560.04
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4155,1120.08
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3972,2900.17
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2562,7060.09
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม816620.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2541,7590.14
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2341,8310.13
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง796930.11
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3082,0070.15
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2141,4490.15
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1161,0250.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2021,7550.12
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า961,0980.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย651,1270.06
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี807680.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1157280.16
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ826510.13
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1101,0120.11
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน908570.11
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ655250.12
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา412730.15
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6111,4940.01
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1331,6960.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง561,1420.05
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา288580.03
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง371,0720.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง395070.08
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ394970.08
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง624850.13
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง97219,3780.05
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3744,6840.08
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1492,6240.06
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ269610.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม498720.06
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว731,0230.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1251,0410.12
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ909450.10
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก232850.08
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1019780.10
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ617200.08
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร911,1140.08
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1017520.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3379,2800.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย859920.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1481,3100.11
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1238420.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1921,0840.18
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่714900.14
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7912,3250.01
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1012,5170.04
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม475530.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง424430.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย796960.11
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1189070.13
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา451,9380.02
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง524830.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1076680.16
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น184600.04
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข475040.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว333230.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ282260.12
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1366,9470.02
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ364,0150.01
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน868140.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน475690.08
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1031,0770.10
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1851,2080.15
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1007950.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,15722,2460.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน254,1560.01
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย192,9180.01
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1551,8950.08
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน541,5970.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า61,1900.01
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ401,3140.03
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด355360.07
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน141,4500.01
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย841,4170.06
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย951,3160.07
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น279820.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล707230.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง286520.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว301,3200.02
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง496700.07
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1119860.11
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์933,1640.03
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง351,3670.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย601,2100.05
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม858500.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย428430.05
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย326110.05
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า617530.08