ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

E03 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน : สิทธิอื่นๆ ต่อ สิทธิข้าราชการ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน สิทธิอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการอัตราส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16,757.2919,515.570.86
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9,592.2910,630.700.90
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12,595.0318,5930.68
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9,352.3111,890.110.79
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย12,740.5416,853.510.76
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว10,235.076,905.031.48
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง10,108.3410,625.940.95
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม8,967.348,333.501.08
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด8,107.7810,728.850.76
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง8,328.658,462.180.98
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง8,489.2210,086.300.84
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย9,621.7711,744.950.82
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว9,168.1310,078.220.91
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง8,018.137,688.251.04
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด8,739.4210,097.250.87
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า8,157.378,235.090.99
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย8,970.707,697.041.17
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี7,459.3113,140.880.57
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2,499.041,853.741.35
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ7,701.7910,464.640.74
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง12,082.618,860.541.36
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน6,593.096,592.131.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ7,573.60--
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา862.080-
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน15,660.9118,322.860.85
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้9,229.427,691.561.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง9,455.8011,940.170.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา6,717.934,915.121.37
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง6,834.497,924.400.86
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง6,790.788,663.870.78
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ7,274.4010,362.470.70
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง8,092.649,561.130.85
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13,452.3311,141.451.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9,944.8011,628.320.86
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน8,357.6310,781.710.78
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ6,467.248,535.230.76
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม6,810.118,504.490.80
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว6,970.076,645.041.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม7,306.257,671.250.95
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ6,771.206,790.201.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก6,299.935,948.771.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ6,623.677,788.860.85
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ7,223.636,699.331.08
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร7,768.898,624.600.90
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน6,516.316,030.321.08
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15,449.1412,789.101.21
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย8,370.3310,186.360.82
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง6,150.287,601.330.81
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง6,496.5211,606.040.56
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น6,641.146,683.210.99
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่6,461.886,814.930.95
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9,550.609,895.580.97
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว11,162.1312,330.230.91
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม7,852.228,516.630.92
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง7,297.9911,939.370.61
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย7,729.129,601.820.80
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา7,7359,567.050.81
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา7,694.118,879.130.87
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง8,107.5412,263.970.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง7,973.259,084.860.88
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น6,937.429,548.620.73
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข8,339.9810,826.750.77
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว7,716.0413,326.990.58
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ9,870.1013,990.900.71
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา15,512.4912,768.881.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ13,408.4212,993.201.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน8,660.239,863.330.88
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน8,501.958,009.361.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้6,568.377,737.160.85
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง7,068.858,457.790.84
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ7,064.138,374.750.84
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12,725.5915,703.140.81
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10,680.5211,156.480.96
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย8,066.406,548.941.23
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง9,843.3312,400.650.79
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน7,634.92--
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า9,836.847,830.861.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ7,408.60--
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด5,295.835,463.440.97
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน8,922.6211,349.410.79
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย10,449.687,603.381.37
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย10,114.9211,331.700.89
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น7,565.515,843.381.29
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล9,205.498,179.741.13
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง7,848.845,554.421.41
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว10,068.416,054.401.66
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง16,078.0110,854.051.48
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร9,284.6310,774.330.86
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์14,249.7117,115.800.83
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง11,458.0210,711.791.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11,290.3014,207.050.79
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม17,150.9315,577.591.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย11,866.2113,347.270.89
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12,525.2217,099.710.73
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า9,772.6011,449.190.85