ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

E02 วันนอนเฉลี่ย : สิทธิอื่นๆ ต่อ สิทธิข้าราชการ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลวันนอนเฉลี่ย สิทธิอื่นๆวันนอนเฉลี่ย สิทธิข้าราชการอัตราส่วน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4.805.160.93
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3.853.950.97
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4.315.220.83
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3.443.910.88
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4.696.780.69
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3.072.881.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3.844.370.88
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2.612.481.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3.053.070.99
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3.402.681.27
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง3.213.260.98
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3.403.890.87
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3.143.220.98
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3.483.411.02
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3.042.501.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2.432.590.94
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2.792.181.28
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3.525.520.64
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2.8730.96
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2.843.090.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2.712.321.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2.642.551.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3.46--
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3.142.361.33
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4.065.100.80
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2.792.281.22
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3.664.340.84
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2.011.951.03
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2.622.860.92
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง2.302.281.01
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2.462.970.83
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2.762.241.23
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4.813.171.52
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3.333.950.84
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3.183.650.87
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2.573.330.77
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2.982.761.08
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2.662.531.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2.733.120.88
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3.103.270.95
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก2.302.470.93
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2.882.791.03
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ3.773.181.19
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2.982.831.05
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2.913.300.88
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4.563.461.32
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3.363.091.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2.563.080.83
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2.965.290.56
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2.081.691.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่3.022.381.27
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4.475.040.89
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4.014.220.95
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2.883.090.93
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2.953.080.96
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย3.063.230.95
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3.123.021.03
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3.142.931.07
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2.742.401.14
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2.652.780.95
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2.312.281.01
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข2.863.410.84
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2.492.271.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ3.323.131.06
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4.184.500.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4.184.630.90
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2.992.521.19
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2.872.561.12
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3.043.980.76
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3.123.180.98
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2.572.381.08
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4.274.660.92
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3.353.231.04
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3.884.430.88
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3.654.570.80
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน4.21--
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3.613.311.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3.67--
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2.763.120.88
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2.933.170.92
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3.613.241.11
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3.794.190.90
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2.943.160.93
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3.553.561.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2.832.271.25
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1.811.431.27
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง3.462.521.37
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3.244.600.70
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4.344.031.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3.483.141.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3.343.520.95
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม3.073.290.93
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2.543.040.84
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2.783.320.84
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2.942.861.03